»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Phóng to ảnh qua chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Xem ảnh » Phóng to ảnh qua chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/zoom-in-image-onmouseover.html

Phóng to ảnh qua chuột © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ phóng to ảnh theo một kích thước ta qui định khi rê con trỏ chuột vào.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Xem ảnh » Phóng to ảnh qua chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/zoom-in-image-onmouseover.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript><!--if (document.all){}else document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);document.onmousemove=mtrack;function mtrack(e) {var x,y,x1,x2,y1,y2,dx=0,dy=0;fact=964/512;opp=100;if (document.all){  x=event.x;  y=event.y;  dx=window.document.body.scrollLeft;  dy=window.document.body.scrollTop;}else{  x=e.pageX;  y=e.pageY;}x1=-opp+(x+dx)*fact;//lefty1=-opp+(y+dy)*fact;//topx2=+opp+(x+dx)*fact;//righty2=+opp+(y+dy)*fact;//bottomdocument.images.een.style.left=(x+dx)*(1-fact);document.images.een.style.top=(y+dy)*(1-fact);document.images.een.style.clip="rect(" +y1 +"px," +x2 +"px," +y2 +"px,"+x1 +"px)";}//--></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<MAP name=kaart><AREA shape=RECT alt="Vincent Mes" coords=331,258,439,312 href="http://javascriptbank.com/"><AREA shape=RECT alt="Vincent Mes" coords=530,258,639,312 href="http://javascriptbank.com/"></MAP><IMG style="LEFT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: absolute; TOP: 0px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" src="logojs.gif" width=512 name=twee><IMG style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" isMap src="logojs.gif" width=964 useMap=#kaart name=een><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->