»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Soi ảnh - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Xem ảnh » Soi ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/spotlight-on-image.html

Soi ảnh © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo một vùng sáng trắng di chuyển tới lui theo chiều đường chéo trên một ảnh.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Xem ảnh » Soi ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/spotlight-on-image.htmlJavaScript
<SCRIPT><!-- Beginning of JavaScript -var imageheight=280 var imagewidth=560var cliptopvar clipbottomvar clipleftvar cliprightvar clippoints// toc do thuc hien hieu ung var tempo=100// vi tri bat dau hieu ungvar stepx=0var stepy=0var timerfunction setValues() {if (document.all) {document.all.image.style.posLeft=0  document.all.image.style.posTop=0document.all.imagecontent.style.posLeft=0  document.all.imagecontent.style.posTop=0  moveimage()}}function moveimage() {if (stepx<=imagewidth || stepy<=imageheight) {stepx=stepx+12stepy=stepy+6image.innerHTML="<span style='width:"+stepx+"px; height:"+stepy+"px;background-color:000000;filter:alpha(opacity=0,finishopacity=100,style=2'></span>"cliptop=0clipbottom=stepyclipleft=0clipright=stepxclippoints="rect("+cliptop+" "+clipright+" "+clipbottom+" "+clipleft+")"document.all.imagecontent.style.clip=clippoints  timer=setTimeout("moveimage()",tempo)}else{clearTimeout(timer)timer=setTimeout("moveimage2()",tempo)}}function moveimage2() {if (stepx>=0 || stepy>=0) {stepx=stepx-12stepy=stepy-6image.innerHTML="<span style='width:"+stepx+"px; height:"+stepy+"px;background-color:000000;filter:alpha(opacity=0,finishopacity=100,style=2'></span>"cliptop=0clipbottom=stepyclipleft=0clipright=stepxclippoints="rect("+cliptop+" "+clipright+" "+clipbottom+" "+clipleft+")"document.all.imagecontent.style.clip=clippoints  timer=setTimeout("moveimage2()",tempo)}else{stepx=0stepy=0clearTimeout(timer)timer=setTimeout("moveimage()",tempo)}}// - End of JavaScript - --></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onload=setValues()><DIV id=imagecontent style="LEFT: -5000px; POSITION: absolute; TOP: -5000px"> <IMG src="logojs.gif" width="600" height="314"></DIV><DIV id=image style="POSITION: absolute; TOP: -50px"></DIV></BODY><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->