»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Ảnh hiện rõ dần khi rê chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Ảnh hiện rõ dần khi rê chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/gradual-highlight-image-script-ii.html

Ảnh hiện rõ dần khi rê chuột © JavaScriptBank.comHiệu ứng làm cho ảnh lúc đầu có tính chất mờ nhưng khi rê con trỏ chuột đến thì ảnh sẽ hiện rõ dần cho đến khi thu được ảnh hoàn chỉnh.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Ảnh hiện rõ dần khi rê chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/gradual-highlight-image-script-ii.htmlJavaScript
<script>/*Gradual-Highlight Image Script II- By J. Mark Birenbaum (birenbau@ugrad.cs.ualberta.ca)*/nereidFadeObjects = new Object();nereidFadeTimers = new Object();/* object - image to be faded (actual object, not name); * destop - destination transparency level (ie 80, for mostly solid) * rate  - time in milliseconds between trasparency changes (best under 100) * delta - amount of change each time (ie 5, for 5% change in transparency) */function nereidFade(object, destOp, rate, delta){if (!document.all)return  if (object != "[object]"){ //do this so I can take a string too    setTimeout("nereidFade("+object+","+destOp+","+rate+","+delta+")",0);    return;  }      clearTimeout(nereidFadeTimers[object.sourceIndex]);    diff = destOp-object.filters.alpha.opacity;  direction = 1;  if (object.filters.alpha.opacity > destOp){    direction = -1;  }  delta=Math.min(direction*diff,delta);  object.filters.alpha.opacity+=direction*delta;  if (object.filters.alpha.opacity != destOp){    nereidFadeObjects[object.sourceIndex]=object;    nereidFadeTimers[object.sourceIndex]=setTimeout("nereidFade(nereidFadeObjects["+object.sourceIndex+"],"+destOp+","+rate+","+delta+")",rate);  }}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<img src="logojs.gif" style="filter:alpha(opacity=10)" onmouseover="nereidFade(this,100,30,5)" onmouseout="nereidFade(this,10,50,5)"><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->