»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đường viền của ảnh chớp sáng - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Đường viền của ảnh chớp sáng
URL: http://www.javascriptbank.com/flashing-image-border.html

Đường viền của ảnh chớp sáng © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra các đường viền cho ảnh sau đó đổi màu các đường viền theo trật tự nhất định một cách liên tục tạo nên hiện tượng đường viền của ảnh đang chớp sáng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Đường viền của ảnh chớp sáng
URL: http://www.javascriptbank.com/flashing-image-border.htmlCSS
<style><!--.flashgroup{border:5px solid green;}.flash{border:5px solid red;}--></style><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script language="JavaScript1.2">//specify color of flashvar flashcolor="yellow"//specify speed (less is faster ie: 50)var speed=150/////No need to edit below here////var curborder=new Array()var increment=0var flashobject=new Array()if (document.all||document.getElementById){while (document.getElementById("flash"+increment)!=null){flashobject[increment]=document.getElementById? document.getElementById("flash"+increment).style : eval("document.all.flash"+increment+".style")curborder[increment]=0increment++}}function flash(which){if (curborder[which]==1){flashobject[which].borderLeftColor=flashcolorflashobject[which].borderBottomColor=flashobject[which].borderRightColor}else if (curborder[which]==2){flashobject[which].borderTopColor=flashcolorflashobject[which].borderLeftColor=flashobject[which].borderBottomColor}else if (curborder[which]==3){flashobject[which].borderRightColor=flashcolorflashobject[which].borderTopColor=flashobject[which].borderLeftColor}else if (curborder[which]==4){flashobject[which].borderBottomColor=flashcolorflashobject[which].borderRightColor=flashobject[which].borderTopColor}if (curborder[which]<=3)curborder[which]++elsecurborder[which]=1}if (document.all||document.getElementById){for (z=0;z<flashobject.length;z++){var temp='setInterval("flash('+z+')",'+speed+')'eval(temp)}}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<a href="http://javascriptbank.com"><img src="logojs.gif" id="flash0" class="flashgroup"><br><a href="http://javascriptbank.com"><img src="photo3.jpg" id="flash1" class="flash"></a></fieldset></center><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->