»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Biểu đồ hình tròn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Đồ họa » Biểu đồ hình tròn
URL: https://www.javascriptbank.com/pie-graph-script-index.html

Biểu đồ hình tròn © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ vẽ một biểu đồ dạng tròn với các số liệu do bạn qui định trước.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Đồ họa » Biểu đồ hình tròn
URL: https://www.javascriptbank.com/pie-graph-script-index.htmlJavaScript
<script type="text/javascript" src="wz_jsgraphics.js"></script><script type="text/javascript" src="pie.js"></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<div id="pieCanvas" style="overflow: auto; position:relative;height:350px;width:380px;"></div><script type="text/javascript">var p = new pie();p.add("Jan",100);p.add("Feb",200);p.add("Mar",150);p.add("Apr",120);p.add("May",315);p.add("Jun",415);p.add("Jul",315);p.render("pieCanvas", "Pie Graph")</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/graphic/Pie_Graph_script/pie.jshttp://javascriptbank.com/javascript/graphic/Pie_Graph_script/wz_jsgraphics.js