»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Biểu đồ đoạn thẳng - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Đồ họa » Biểu đồ đoạn thẳng
URL: http://www.javascriptbank.com/line-graph-script-index.html

Biểu đồ đoạn thẳng © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ vẽ một biểu đồ đoạn thẳng với các số liệu do bạn qui định trước.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Đồ họa » Biểu đồ đoạn thẳng
URL: http://www.javascriptbank.com/line-graph-script-index.htmlJavaScript
<script type="text/javascript" src="wz_jsgraphics.js"></script><script type="text/javascript" src="line.js"></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<div id="lineCanvas" style="overflow: auto; position:relative;height:300px;width:400px;"></div><script type="text/javascript">var g = new line_graph();g.add('1', 145);g.add('2', 0);g.add('3', 175);g.add('4', 130);g.add('5', 150);g.add('6', 175);g.add('7', 205);g.add('8', 125);g.add('9', 125);g.add('10', 135);g.add('11', 125);g.render("lineCanvas", "Line Graph");</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/graphic/Line_Graph_script/line.jshttp://javascriptbank.com/javascript/graphic/Line_Graph_script/wz_jsgraphics.js