»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tìm các cặp hình giống nhau - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trò chơi » Giải đố » Tìm các cặp hình giống nhau
URL: https://www.javascriptbank.com/concentration-index.html

Tìm các cặp hình giống nhau © JavaScriptBank.comTương tự trò chơi JavaScript Trúc Xanh, nhưng trong trò chơi JavaScript này, bạn chỉ cần lật các ô vuông để tìm các cặp hình giống nhau.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trò chơi » Giải đố » Tìm các cặp hình giống nhau
URL: https://www.javascriptbank.com/concentration-index.htmlJavaScript
<script language="JavaScript"><!-- Beginvar pics = new Array();for (i = 0; i <= 18; i++) {pics[i] = new Image();pics[i].src = 'image' + i + '.gif';}var map=new Array(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18);var user = new Array();var temparray = new Array();var clickarray = new Array(0, 0);var ticker, sec, min, ctr, id, oktoclick, finished;function init() {clearTimeout(id);for (i = 0; i <= 35 ;i++) {user[i] = 0;}ticker = 0;min = 0;sec = 0;ctr = 0;oktoclick = true;finished = 0;document.f.b.value = "";scramble();runclk();for (i = 0; i <= 35; i++) {document.f[('img'+i)].src = "image0.gif";  }}function runclk() {min = Math.floor(ticker/60);sec = (ticker-(min*60))+'';if(sec.length == 1) {sec = "0"+sec};ticker++;document.f.b.value = min+":"+sec;id = setTimeout('runclk()', 1000);}function scramble() {for (z = 0; z < 5; z++) {for (x = 0; x <= 35; x++) {temparray[0] = Math.floor(Math.random()*36);temparray[1] = map[temparray[0]];temparray[2] = map[x];map[x] = temparray[1];map[temparray[0]] = temparray[2];   }  }}function showimage(but) {if (oktoclick) {oktoclick = false; document.f[('img'+but)].src = 'image'+map[but]+'.gif';if (ctr == 0) {ctr++;clickarray[0] = but;oktoclick = true;} else {clickarray[1] = but;ctr = 0;setTimeout('returntoold()', 600);   }  }}function returntoold() {if ((clickarray[0] == clickarray[1]) && (!user[clickarray[0]])) {document.f[('img'+clickarray[0])].src = "image0.gif";oktoclick = true;} else {if (map[clickarray[0]] != map[clickarray[1]]) {if (user[clickarray[0]] == 0) {document.f[('img'+clickarray[0])].src = "image0.gif";}if (user[clickarray[1]] == 0) {document.f[('img'+clickarray[1])].src = "image0.gif";  }}if (map[clickarray[0]] == map[clickarray[1]]) {if (user[clickarray[0]] == 0&&user[clickarray[1]] == 0) { finished++; }user[clickarray[0]] = 1;user[clickarray[1]] = 1;}if (finished >= 18) {alert('You did it in '+document.f.b.value+' !');init();} else {oktoclick = true;   }  }}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<body onload="init()"><form name="f"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><script language="javascript"><!-- Beginfor (r = 0; r <= 5; r++) {document.write('<tr>');for (c = 0; c <= 5; c++) {document.write('<td align="center">');document.write('<a href="javascript:showimage('+((6*r)+c)+')" onClick="document.f.b.focus()">');document.write('<img src="image0.gif" name="img'+((6*r)+c)+'" border="0">');document.write('</a></td>');}document.write('</tr>');}// End --></script></table><br><br><input type="button" value="0:47" name="b" onclick="init()"></form></body><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/game/Concentration/Concentration_images.zip