»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tạo số ngẫu nhiên - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trò chơi » Tạo số ngẫu nhiên
URL: http://www.javascriptbank.com/lottery-numbers.html

Tạo số ngẫu nhiên © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng hiển thị một dãy các số ngẫu nhiên.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trò chơi » Tạo số ngẫu nhiên
URL: http://www.javascriptbank.com/lottery-numbers.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Begin// function numbers() {var nummenu = document.lotto.numbercount;var numbercount = nummenu.options[nummenu.selectedIndex].value*1;var maxnumbers = document.lotto.maxnum.value*1;if (numbercount > maxnumbers) {alert("Be sure to select a max lottery number value!");}else {var ok = 1;r = new Array (numbercount);for (var i = 1; i <= numbercount; i++) {r[i] = Math.round(Math.random() * (maxnumbers-1))+1;}for (var i = numbercount; i >= 1; i--) {for (var j = numbercount; j >= 1; j--) {if ((i != j) && (r[i] == r[j])) ok = 0;  }  }if (ok) {var output = "";for (var k = 1; k <= numbercount; k++) {output += "Number " + k + " = " + r[k] + "\n";}document.lotto.results.value = output;}   else numbers();  }}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="lotto"><table width=100% border=0><tr><td align=center>Pick <select name="numbercount"><option value="1">1<option value="2">2<option value="3">3<option value="4">4<option value="5">5<option value="6" selected>6<option value="7">7<option value="8">8<option value="9">9<option value="10">10</select> numbers<br>from 1 through <input type=text name=maxnum value="49" size=2 maxlength=2><br><input type=button value="Pick Numbers" onClick="numbers()"><p><textarea name="results" rows=11 cols=15></textarea></td></tr></table></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->