»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - 'Đốt cháy' CPU - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Vui nhộn » 'Đốt cháy' CPU
URL: https://www.javascriptbank.com/cpu-burner.html

'Đốt cháy' CPU © JavaScriptBank.comKhi bạn vào trang web chứa hiệu ứng JavaScript này, nó sẽ vắt kiệt tài nguyên CPU của bạn cho tới khi nào đứng máy thì ngưng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Vui nhộn » 'Đốt cháy' CPU
URL: https://www.javascriptbank.com/cpu-burner.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!--var min_down = 0;var sec_down =30;var min= 0;var sec= 0var r = [];var wt= 0;function showdown() {var disp;disp = min_down;if (min_down <= 9)disp += min_down + ":";if(sec_down <= 9) disp += "0" + sec_down;else disp += sec_down; return (disp);}function Down() {sec_down--;   if(sec_down == -1) { sec_down = 59; min_down--; }document.timer.clock.value = showdown();if(min_down == 0 && sec_down == 0) { clearTimeout(down);//Up();//setInterval("burn()", 2);burn();}else { down = setTimeout("Down()", 1000);}}function showup() {var disp;if(min <= 9) disp = "0" + min +":";else disp = min +":";if(sec <= 9) disp += "0" + sec;else disp += sec; return (disp);}function Up() { doc =document.text.report;r[0] = "Aufruf der Funktion burn()...";r[1] = "\n\nAbgelaufene Zeit: " + showup(); r[2] = "\n\nSie experimentieren hier mit einem entschärften Script.";doc.value= r[0] + r[1];sec+=5;if (sec == 60) { sec = 00; min++; }if(sec >= 5 || min > 0) {doc.value = r[0] + r[1]; }if(sec >= 35 &&min ==0) {doc.value = r[0] + r[1] + r[2];}setTimeout("Up()", 5000);}function burn() {wt+=5; var now = new Date(); var t0 = (now.getTime())/1000; var t = t0; while (t < t0 + 5) {  now = new Date();  t= (now.getTime())/1000; }document.text.report.value= "Abgelaufene Zeit: " +wt+ " Sekunden";burn()}//--></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<body onLoad="Down()"><form name="timer"><table><tr><td nowrap>Verbleibende Zeit:&nbsp;<input name="clock" size="8" value=""></td></tr></table></form><form name="text"><textarea name="report" readonly cols="34" rows="7" wrap="virtual">Nach Ablauf des Countdowns werden hier evtl. Meldungen angezeigt - soweit es der Browser schafft</textarea></form></body><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->