google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Kiểm tra dữ liệu Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng kiểm tra các khung nhập liệu do người dùng nhập vào trước khi submit.


Kiểm tra dữ liệu trước khi submit Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng kiểm tra các khung nhập liệu do người dùng nhập vào.


Kiểm tra dữ liệu của form Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng kiểm tra dữ liệu các khung nhập liệu do người dùng nhập vào.


Kiểm tra dữ liệu của form Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng kiểm tra dữ liệu các khung nhập liệu do người dùng nhập vào.


Phải nhập liệu trước khi Submit Hiệu ứng sẽ kiểm tra dữ liệu của khung khung nhập liệu trước khi thực hiện yêu cầu trên nút nhấn cho người dùng.


Giới hạn số kí tự được nhập Hiệu ứng dùng để kiểm tra và giới hạn số kí tự mà người dùng có thể nhập vào textbox.


Tự động bỏ các kí tự đặc biệt Hiệu ứng sẽ tự động xóa lùi các kí tự đặc biệt(!, @, #, $,...) khi người dùng nhập vào.


Hiển thị kết quả chọn lựa Hiệu ứng sẽ hiển thị kết quả nhựng chọn lựa của người dùng ra một form.


Kiểm tra dữ liệu của form Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng kiểm tra các khung nhập liệu do người dùng nhập vào.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web