google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Kiểm tra số ICD Hiệu ứng sẽ kiểm tra chuỗi do người dùng nhập vào có phải là một số ICD không.


Kiểm tra một số Một công cụ dùng để kiểm tra">kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải là một con số hay không.


Kiểm tra vùng nhập liệu Hiệu ứng sẽ kiểm tra xem bạn có nhập đúng và đầy đủ các vùng đã được yêu cầu hay không và sẽ hiển thị thông báo.


Cập nhật form mà không cần refresh Hiệu ứng JavaScript này dùng để cập nhật tổng giá tiền trên một biểu mẫu thanh toán mà không cần phải refresh lại cả trang web.


Kiểm tra dữ liệu trong form Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để kiểm tra và yêu cầu người dùng nhập vào đầy đủ dữ liệu với những vùng bắt buộc.


Kiểm tra form qua checkbox Hiệu ứng sẽ kiểm tra dữ liệu do người dùng nhập vào và nếu đúng thì sẽ tự động thêm dấu kiểm vào trước mỗi trường.


Chỉ được nhập ở một field Hiệu ứng sẽ chỉ cho người dùng nhập liệu vào một trong hai trường qui định.


Kiểm tra dữ liệu của form Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng kiểm tra">kiểm tra các khung nhập liệu do người dùng nhập vào.


Kiểm tra sự hợp lệ của mật khẩu Hiệu ứng sẽ kiểm tra sự hợp lệ của một mật khẩu, thông thường là đòi hỏi ít nhất sáu kí tự và phải nhập giống nhau hai lần.


Kiểm tra dữ liệu với tên, tuổi Hiệu ứng sẽ kiểm tra tên và tuổi bạn nhập vào có thuộc dạng hợp lệ hay không.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web