»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chỉ nhập kí số - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Hạn chế » Chỉ nhập kí số
URL: http://www.javascriptbank.com/numbers-restriction.html

Chỉ nhập kí số © JavaScriptBank.comBạn có thể dùng đoạn mã này nếu muốn người dùng chỉ nhập vào các kí số trong vùng nhập liệu nào đó.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Hạn chế » Chỉ nhập kí số
URL: http://www.javascriptbank.com/numbers-restriction.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!--// Copyright 1999 Idocs, Inc. http://www.idocs.comfunction numbersonly(myfield, e, dec) { var key; var keychar; if (window.event)  key = window.event.keyCode; else if (e)  key = e.which; else  return true; keychar = String.fromCharCode(key); // control keys if ((key==null) || (key==0) || (key==8) || (key==9) || (key==13) || (key==27) )  return true; // numbers else if ((("0123456789").indexOf(keychar) > -1))  return true; // decimal point jump else if (dec && (keychar == ".")) {  myfield.form.elements[dec].focus();  return false; } else  return false;}//--></script>


HTML
<form> U.S. Zip Code: <input name="dollar" size="5" maxlength="5" onkeypress="return numbersonly(this, event)"> <input value="Submit" type="button"></form>