»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đảo ngược chữ - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Vùng nhập liệu » Đảo ngược chữ
URL: http://www.javascriptbank.com/text-reverser.html

Đảo ngược chữ © JavaScriptBank.comHiệu ứng có thể đảo ngược một chuỗi do người dùng nhập vào.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Vùng nhập liệu » Đảo ngược chữ
URL: http://www.javascriptbank.com/text-reverser.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Beginfunction reverse(form) {text = "";str = form.revtext.value;for (i = 0; i <= str.length; i++)text = str.substring(i, i+1) + text;form.revtext.value = text;}//  End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form><input type=text name=revtext value=hello><input type=button value="Reverse" onClick="reverse(this.form)"></form><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->