»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đổi kí tự đầu chuỗi sang chữ hoa - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Đổi kí tự đầu chuỗi sang chữ hoa
URL: http://www.javascriptbank.com/sentence-caps.html

Đổi kí tự đầu chuỗi sang chữ hoa © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ đổi kí tự đầu tiên của chuỗi do người dùng nhập vào thành chữ hoa.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Đổi kí tự đầu chuỗi sang chữ hoa
URL: http://www.javascriptbank.com/sentence-caps.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Beginfunction capsLc(){if (navigator.appVersion.substring(0,1)=="2"){navOld();}else navNew();}function navOld(){txt=document.isn.caps.value+" ";txt=txt.toLowerCase();txtl="";while ((txt.length>0)&&(txt.indexOf(" ")>-1)){pos=txt.indexOf(" ");wrd=txt.substring(0,pos);cmp=" "+wrd+" ";if (tst.indexOf(cmp)<0){ltr=wrd.substring(0,1);ltr=ltr.toUpperCase();wrd=ltr+wrd.substring(1,wrd.length);}txtl+=wrd+" "; txt=txt.substring((pos+1),txt.length);}ltr=txtl.substring(0,1);ltr=ltr.toUpperCase();txtl=ltr+txtl.substring(1,txtl.length-1);document.isn.caps.value=txtl;}function navNew(){txt=document.isn.caps.value+" ";txt=txt.toLowerCase();txtl="";punc=",.?!:;)'";punc+='"'; while ((txt.length>0)&&(txt.indexOf(" ")>-1)){pos=txt.indexOf(" ");wrd=txt.substring(0,pos);wrdpre="";if (punc.indexOf(wrd.substring(0,1))>-1){wrdpre=wrd.substring(0,1);wrd=wrd.substring(1,wrd.length);}cmp=" "+wrd+" ";for (var i=0;i<9;i++){p=wrd.indexOf(punc.substring(i,i+1));if (p==wrd.length-1){cmp=" "+wrd.substring(0,wrd.length-1)+" ";i=9;   }}if (cmp.indexOf(cmp)<0){ltr=wrd.substring(0,1);ltr=ltr.toUpperCase();wrd=ltr+wrd.substring(1,wrd.length);}txtl+=wrdpre+wrd+" "; txt=txt.substring((pos+1),txt.length);}ltr=txtl.substring(0,1);ltr=ltr.toUpperCase();txtl=ltr+txtl.substring(1,txtl.length-1);document.isn.caps.value=txtl;}// End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<FORM NAME="isn"><INPUT TYPE="text" NAME="caps" SIZE=40 VALUE=""><INPUT TYPE="button" NAME="html1" VALUE=" Submit " onClick="capsLc()"></FORM><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->