»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Di chyển và sắp xếp các mục chọn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Trình đơn xổ dọc » Di chyển và sắp xếp các mục chọn
URL: http://www.javascriptbank.com/selection-order.html

Di chyển và sắp xếp các mục chọn © JavaScriptBank.comHiệu ứng dùng để sắp xếp">sắp xếp các mục chọn có trong listbox.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Trình đơn xổ dọc » Di chyển và sắp xếp các mục chọn
URL: http://www.javascriptbank.com/selection-order.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">// Roelof Bos (roelof667@hotmail.com)<!-- Beginfunction move(index,to) {var list = document.form.list;var total = list.options.length-1;if (index == -1) return false;if (to == +1 && index == total) return false;if (to == -1 && index == 0) return false;var items = new Array;var values = new Array;for (i = total; i >= 0; i--) {items[i] = list.options[i].text;values[i] = list.options[i].value;}for (i = total; i >= 0; i--) {if (index == i) {list.options[i + to] = new Option(items[i],values[i + to], 0, 1);list.options[i] = new Option(items[i + to], values[i]);i--;}else {list.options[i] = new Option(items[i], values[i]);   }}list.focus();}function submitForm() {var list = document.form.list;var theList = "?";// start with a "?" to make it look like a real query-stringfor (i = 0; i <= list.options.length-1; i++) { theList += "list" + list.options[i].value + "=" + list.options[i].text;// a "&" only BETWEEN the items, so not at the endif (i != list.options.length-1) theList += "&";}location.href = document.form.action + theList;}//  End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form method="GET" action="" name="form"><table><tr><td align="middle"><select name="list" size="4"><option value="1">item-A</option><option value="2">item-B</option><option value="3">item-C</option><option value="4">item-D</option></select><br><br><input type="button" value="submit" onClick="submitForm()"></td><td valign="top"><input type="button" value="&#8593;" onClick="move(this.form.list.selectedIndex,-1)"><br><br><input type="button" value="&#8595;"onClick="move(this.form.list.selectedIndex,+1)"></td></tr></table></form><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->