»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Danh sách chọn nhiều giá trị - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Trình đơn xổ dọc » Danh sách chọn nhiều giá trị
URL: http://www.javascriptbank.com/multi-value-drop-down-list.html

Danh sách chọn nhiều giá trị © JavaScriptBank.comDùng một menu xổ dọc, đoạn mã này sẽ cung cấp và yêu cầu thêm các giá trị nhập liệu khác, dựa vào sự chọn lựa của người dùng đối với menu xổ dọc. Đoạn mã rất ngắn và có thể được chèn dễ dàng vào bất kì biểu mẫu nào.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Trình đơn xổ dọc » Danh sách chọn nhiều giá trị
URL: http://www.javascriptbank.com/multi-value-drop-down-list.htmlJavaScript
<script language="javascript">// Created by: Jay Rumsey | http://www.nova.edu/~rumsey/function ShowReg(op) { document.getElementById('Car').style.display='none'; document.getElementById('Boat').style.display='none'; document.getElementById('Plane').style.display='none'; if (op == 1) {  document.getElementById('Car').style.display="block"; } if (op == 2) {  document.getElementById('Boat').style.display="block"; } if (op == 3) {  document.getElementById('Plane').style.display="block"; }}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<select id="choice" onChange="ShowReg(this.selectedIndex)"> <option value='0'>Select registration type <option value="1">Car <option value="2">Boat <option value="3">Plane</select><br><div id="Car" style="display:none"> VIN No. <input type="text" id="VIN" value=""></div><div id="Boat" style="display:none"> Registration No. <input type="text" id="Breg" value=""></div><div id="Plane" style="display:none"> Tail No. <input type="text" id="Ptail" value=""> Model <input type="text" id="Pmodel" value=""></div><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->