»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Menu xổ dọc đầy tiện lợi - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Trình đơn xổ dọc » Menu xổ dọc đầy tiện lợi
URL: http://www.javascriptbank.com/menu-simplified-2.html

Menu xổ dọc đầy tiện lợi © JavaScriptBank.comĐoạn mã tạo một trình đơn xổ dọc (trình đơn xổ dọc) trên trang web của bạn, với mục chọn là các liên kết; bên cạnh đó, nếu trình duyệt không cho phép JavaScript thì hiệu ứng sẽ tự tạo một nút submit cho trình đơn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Trình đơn xổ dọc » Menu xổ dọc đầy tiện lợi
URL: http://www.javascriptbank.com/menu-simplified-2.htmlCSS
<style type="text/css">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/.jsbank_sample_cont {margin: 20px; padding: 20px;}.jsbank_sample_tit {font-weight: bold; margin-bottom: 10px; padding: 5px; width: auto; background-color: #c0c0c0; border: 5px solid #a0a0a0; color: black; text-align: center;}/*Created by: Boris Feldman Web Site: http://devx.com/*/.topic { color: #fff; font-weight: bold; background-color: blue;}.link { color: #000; background-color: #dfdfdf;}</style><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script language="javascript">function selectURL(nexturl) { if (nexturl != "") { window.top.location.href = nexturl; }}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form action="#" method="post"><select onchange="selectURL(this.options[this.selectedIndex].value);"><option selected value="">Select location...</option><option class="topic" value="">JavaScript Source</option><option class="link" value="http://javascriptbank.com/javascript/ajax-javascript.html">   » Ajax scripts</option><option class="link" value="http://javascriptbank.com/new-javascript.html">   » New scripts</option><option class="topic" value="">Other JavaScript Sites</option><option class="link" value="http://javascriptbank.com">   » JavaScriptBank.com</option><option class="link" value="http://javascriptbank.com">   » JavaScriptBank.com</option></select><noscript><input type="submit" value="Go"></noscript></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->