»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình đơn xổ dọc động với các tùy chọn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Trình đơn xổ dọc » Trình đơn xổ dọc động với các tùy chọn
URL: http://www.javascriptbank.com/javascript-dynamic-drop-down-values-on-action.html

Trình đơn xổ dọc động với các tùy chọn © JavaScriptBank.comThêm một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng trình đơn xổ dọc thay đổi danh sách nội dung khi người dùng nhấn các tùy chọn. Bạn có thể thêm nhiều tùy chọn và giá trị dữ liệu như mong muốn. Cách thức sử dụng và tài liệu tham khảo được giải thích đầy đủ bên trong mã nguồn hiệu ứng JavaScript này.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Trình đơn xổ dọc » Trình đơn xổ dọc động với các tùy chọn
URL: http://www.javascriptbank.com/javascript-dynamic-drop-down-values-on-action.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Sandeep Gangadharan | http://www.sivamdesign.com/scripts/// This script downloaded from www.JavaScriptBank.comfunction changer(link) { if (link=="") {  return; }//======================// Edit this portion below. For each new state copy and paste// the entire IF statement and change the name of the state and the cities.// Make sure the spelling of the state is the same in the IF statement and in the link. if (link=="Arizona") {  document.theForm.theState.value="Arizona";  var theOptions=new Array (   "Bisbee",   "Deer Valley",   "Flagstaff",   "Mesa",   "Phoenix"); } else if (link=="California") {  document.theForm.theState.value="California";  var theOptions=new Array (   "Alameda",   "Bakersfield",   "Burbank",   "Los Angeles"); } else if (link=="Florida") {  document.theForm.theState.value="Florida";  var theOptions=new Array (   "Altamonte Springs",   "Boca Raton",   "Miami",   "West Palm Beach"); } else if (link=="New York") {  document.theForm.theState.value="New York";  var theOptions=new Array (   "Albany",   "East Rockaway",   "New York City"); }// Do not edit anything below this line://====================== i = document.theForm.secondChoice.options.length;  if (i > 0) {   document.theForm.secondChoice.options.length -= i; document.theForm.secondChoice.options[i] = null;  } var theCount=0; for (e=0; e<theOptions.length; e++) {  document.theForm.secondChoice.options[theCount] = new Option();  document.theForm.secondChoice.options[theCount].text = theOptions[e];  document.theForm.secondChoice.options[theCount].value = theOptions[e];  theCount=theCount+1; }}// NOTE: [document.theForm.theState.value] will get you the name of the state,// and [document.theForm.secondChoice.value] the name of the city chosen</script>


HTML
<!--/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/--><form name=theForm> <strong>Select a State:</strong><br> <a href="javascript:changer('Arizona')">Arizona</a> |  <a href="javascript:changer('California')">California</a> |  <a href="javascript:changer('Florida')">Florida</a> |  <a href="javascript:changer('New York')">New York</a> <br><br> <strong>Then ...</strong><br> <input type="hidden" name="theState"> <select name="secondChoice">   <option value="">Select a City</option> </select></form>