»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - JavaScript tính tổng với Dấu kiểm - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Ô chọn » JavaScript tính tổng với Dấu kiểm
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-javascript-auto-sum-with-checkboxes.html

JavaScript tính tổng với Dấu kiểm © JavaScriptBank.comThêm một đoạn mã JavaScript đơn giản khác nữa để thực hiện việc tính tổng với các giá trị của dấu kiểm. Đoạn mã JavaScript này chỉ thực hiện vòng lặp for để kiểm tra và thực hiện. Một hiệu ứng tuy đơn giản nhưng rất hữu ích.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Ô chọn » JavaScript tính tổng với Dấu kiểm
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-javascript-auto-sum-with-checkboxes.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Jay Rumsey | http://www.nova.edu/~rumsey/// This script downloaded from JavaScriptBank.comfunction UpdateCost() { var sum = 0; var gn, elem; for (i=0; i<5; i++) {  gn = 'game'+i;  elem = document.getElementById(gn);  if (elem.checked == true) { sum += Number(elem.value); } } document.getElementById('totalcost').value = sum.toFixed(2);} </script>


HTML
<input type="checkbox" id='game0' value="9.99" onclick="UpdateCost()">Game 1 ( 9.99)<br><input type="checkbox" id='game1' value="19.99" onclick="UpdateCost()">Game 2 (19.99)<br><input type="checkbox" id='game2' value="27.50" onclick="UpdateCost()">Game 3 (27.50)<br><input type="checkbox" id='game3' value="45.65" onclick="UpdateCost()">Game 4 (45.65)<br><input type="checkbox" id='game4' value="87.20" onclick="UpdateCost()">Game 5 (87.20)<br>