»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đánh dấu kiểm toàn bộ - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Ô chọn » Đánh dấu kiểm toàn bộ
URL: http://www.javascriptbank.com/checkbox-changer.html

Đánh dấu kiểm toàn bộ © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript khác để tạo một nút nhấn có khả năng đánh dấu kiểm toàn bộ các ô kiểm dành cho người dùng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Ô chọn » Đánh dấu kiểm toàn bộ
URL: http://www.javascriptbank.com/checkbox-changer.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Beginfunction checkAll() {for (var j = 1; j <= 14; j++) {box = eval("document.checkboxform.C" + j); if (box.checked == false) box.checked = true;  }}function uncheckAll() {for (var j = 1; j <= 14; j++) {box = eval("document.checkboxform.C" + j); if (box.checked == true) box.checked = false;  }}function switchAll() {for (var j = 1; j <= 14; j++) {box = eval("document.checkboxform.C" + j); box.checked = !box.checked;  }}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name=checkboxform><input type=checkbox name=C1 checked value="ON">C1<br><input type=checkbox name=C2 checked value="ON">C2<br><input type=checkbox name=C3 checked value="ON">C3<br><input type=checkbox name=C4 checked value="ON">C4<br><input type=checkbox name=C5 checked value="ON">C5<br><input type=checkbox name=C6 checked value="ON">C6<br><input type=checkbox name=C7 checked value="ON">C7<br><input type=checkbox name=C8 checked value="ON">C8<br><input type=checkbox name=C9 checked value="ON">C9<br><input type=checkbox name=C10 checked value="ON">C10<br><input type=checkbox name=C11 checked value="ON">C11<br><input type=checkbox name=C12 checked value="ON">C12<br><input type=checkbox name=C13 checked value="ON">C13<br><input type=checkbox name=C14 checked value="ON">C14<br><br><input type=button value="Check All" onClick="checkAll()"><br><input type=button value="Uncheck All" onClick="uncheckAll()"><br><input type=button value="Switch All" onClick="switchAll()"><br></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->