»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Nút bấm lớn dần - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Nút nhấn » Nút bấm lớn dần
URL: http://www.javascriptbank.com/animated-submit-buttons.html

Nút bấm lớn dần © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra nút bấm có kích thước thu nhỏ">thu nhỏphóng to">phóng to theo hai phía một cách liên tục.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Nút nhấn » Nút bấm lớn dần
URL: http://www.javascriptbank.com/animated-submit-buttons.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript><!-- Hide this script from old browsers --  var i = 0;  var TextNumber = 0;  var TextInput = new Object();  var HelpText="";                 var Text = "";   var Speed=300  var WaitSpace=" "         TextInput[0] = "To Submit";TextInput[1] = "Click Here";TotalTextInput =1;for (var addWait = 0; addWait <= TotalTextInput; addWait++)  { TextInput[addWait]+=WaitSpace; }var TimerIdvar TimerSet=false;function startBanner (form)   {  if (!TimerSet)   {   TimerSet=true;   banner();   }  }function banner()  {  Text=rollMessage();  TimerId = setTimeout("banner()", Speed);  document.form2.banner.value=Text;  }function rollMessage ()  {  Wait_yn=false;  i++;  var CheckSpace = HelpText.substring(i-1, i);  CheckSpace = "" + CheckSpace;  if (CheckSpace == " ")    {i++;}  if (i >= HelpText.length+1)    {   i=0;    if (TextNumber < TotalTextInput)     {TextNumber++;}    else     {TextNumber = 0;}    initBanner();   }  Text = HelpText.substring(0, i);  return (Text);  }function initBanner()  {  Text = TextInput[TextNumber];  HelpText = Text;startBanner ();  }function stopBanner()  {  TimerSet=false;  clearTimeout (TimerId);  }function resetBanner()  {  TimerSet=false;  clearTimeout (TimerId);  TextNumber=0;  i=0;  Speed=300;  document.form2.banner.value=" ";  initBanner();   }// -- End Hiding Here --></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onload=banner()><FORM name=form2 action=http://javascriptbank.com/><!-- Replace the 'onSubmit=null' with 'action=[blah.html]' --><INPUT onclick="alert('Neat, isn\'t it?')" type=submit value=..Submit.. name=banner> <BR></FORM></BODY><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->