»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Hàng tự động tô màu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » CSS » Hàng tự động tô màu
URL: http://www.javascriptbank.com/automatic-coloured-rows.html

Hàng tự động tô màu © JavaScriptBank.comHiệu ứng tự động kiểm tra các hàng trong bảng và tô màu xen kẽ cho nó. Bạn cũng có thể áp dụng hiệu ứng JavaScript này cho các danh sách hay các thẻ khác.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » CSS » Hàng tự động tô màu
URL: http://www.javascriptbank.com/automatic-coloured-rows.htmlCSS
<style type="text/css">.rowTint { background-color: #ddd;}</style><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script language="javascript">// Created by: Anton Peck :: http://antonpeck.com//* To use with lists, just change document.getElementsByTagName('tr');to document.getElementsByTagName('li');*/window.onload = colorRows;function colorRows() { var myTR = document.getElementsByTagName('tr'); for (var i=0;i<myTR.length;i++) {  if (i%2) {   myTR[i].className = 'rowTint';  } }}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<table align="center"> <thead>  <tr>  <th>Browsers</th>  <th>Hits</th>  <th>Percent</th>  </tr> </thead> <tbody>  <tr>   <td>Mozilla Firefox</td>   <td>15772</td>   <td>73%</td>  </tr>  <tr>   <td>Internet Explorer 6</td>   <td>4581</td>   <td>21.2%</td>  </tr>  <tr>   <td>Mozilla</td>   <td>442</td>   <td>2%</td>  </tr>  <tr>   <td>Opera</td>   <td>122</td>   <td>0.5%</td>  </tr>  <tr>   <td>Safari</td>   <td>100</td>   <td>0.4%</td>  </tr>  <tr>   <td>Netscape</td>   <td>99</td>   <td>0.4%</td>  </tr> </tbody></table><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->