»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lưu giữ và phục hồi cookie - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Lưu giữ và phục hồi cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/save-and-restore-form-cookies.html

Lưu giữ và phục hồi cookie © JavaScriptBank.comĐoạn mã này có thể được dùng để lưu lại dữ liệu mà người dùng đã nhập vào biểu mẫu. Khi người dùng trở lại trang chứa biểu mẫu, hiệu ứng sẽ tự động phục hồi các dữ liệu này.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Lưu giữ và phục hồi cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/save-and-restore-form-cookies.htmlJavaScript
<script type="text/javascript" name=saveRestore.js>// Created by: Tony Davis :: http://www.tdavisconsulting.com/* SAVE FORM FIELD SELECTIONS IN COOKIES ------------------------------------------------This version will concatentate all the fields in    in the form into one string, delimited by a PIPEsymbol, into one cookie. The cookie name is the same name as the form name. ALL fields are saved. */function saveSelections(frm) { var setvalue; var fieldType; var index; var formname = frm.id;                  // Expire cookie in 999 days. var today = new Date(); var exp  = new Date(today.getTime()+999*24*60*60*1000);  var string = "formname=" + formname + "|"; var cookieName = formname; //alert(exp); //alert(formname); var n = frm.length; for (i = 0; i < n; i++) {  e = frm[i].name;  fieldValue = frm[i].value;     fieldType = frm[i].type;  //alert(e);  //alert(fieldType);  //alert(fieldValue);  //  // RADIO BUTTON  //  if (fieldType == "radio") {  //alert(frm.elements[e].length);   for (x=0; x < frm.elements[e].length; x++) {    if (frm.elements[e][x].checked) {    index = x    }   }  string = string + index + "\|";  }  //  // TEXT, TEXTAREA, and DROPDOWN  //  if ((fieldType == "text") ||    (fieldType == "textarea") ||   (fieldType == "select-one")) {  string = string + frm.elements[e].value + "\|";  //alert("text");  }  //  // CHECKBOX  //  if (fieldType == "checkbox")   {   if (frm.elements[e].checked==true) {    var setvalue = "1";    }   if (frm.elements[e].checked==false) {    var setvalue = "0";    }  string = string + setvalue + "\|";  //alert("checkbox");  } } //alert(string); setCookie(cookieName, string, exp);}//// LOAD FORM FIELD SELECTIONS FROM SAVED COOKIES//function loadSelections(frm) { var e; var z; var x; var cookieName; var fieldArray; var fieldValues; var fieldValue; var formname = frm.id; // Retrieve form elements from cookie and split into array. cookieName = formname; fieldValues = getCookie(cookieName); fieldArray = fieldValues.split("\|"); //alert(fieldArray); //alert(fieldArray[0]); //alert(fieldArray[1]); //alert(fieldArray[2]); //alert(fieldArray[3]); var n = frm.length; for (i = 0; i < n; i++) {  e = frm[i].name;  z = i;  z++;  var fieldType = frm[i].type;  var fieldValue = fieldArray[z];    //  // TEXT, TEXTAREA, and DROPDOWN  //  if ((fieldType == "text") ||    (fieldType == "textarea") ||    (fieldType == "select-one")) {  frm.elements[e].value = fieldValue;  //alert(e);  //alert(fieldValue); }  //  // CHECKBOX  //  if (fieldType == "checkbox") {   fld_checkbox = fieldValue;   if (fld_checkbox == "1") {     frm.elements[e].checked = true;   }  }  //  // RADIO BUTTON  //  if (fieldType == "radio") {   x = fieldValue;   //alert(x);   frm.elements[e][x].checked = true;  } }}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->