»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Dùng cookie - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Dùng cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/delicious-cookies.html

Dùng cookie © JavaScriptBank.comĐoạn mã này giúp bạn nắm bắt cách thiết lập, lấy và xóa dữ liệu trên cookie.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Dùng cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/delicious-cookies.htmlJavaScript
<script type=text/javascript name="cookies.js">// Created by: Public Domain (Thanks to Dustin Diaz) :: http://www.dustindiaz.com/top-ten-javascript/function getCookie( name ) { var start = document.cookie.indexOf( name + "=" ); var len = start + name.length + 1; if ( ( !start ) && ( name != document.cookie.substring( 0, name.length ) ) ) {  return null; } if ( start == -1 ) return null; var end = document.cookie.indexOf( ";", len ); if ( end == -1 ) end = document.cookie.length; return unescape( document.cookie.substring( len, end ) );}function setCookie( name, value, expires, path, domain, secure ) { var today = new Date(); today.setTime( today.getTime() ); if ( expires ) {  expires = expires * 1000 * 60 * 60 * 24; } var expires_date = new Date( today.getTime() + (expires) ); document.cookie = name+"="+escape( value ) +  ( ( expires ) ? ";expires="+expires_date.toGMTString() : "" ) + //expires.toGMTString()  ( ( path ) ? ";path=" + path : "" ) +  ( ( domain ) ? ";domain=" + domain : "" ) +  ( ( secure ) ? ";secure" : "" );}function deleteCookie( name, path, domain ) { if ( getCookie( name ) ) document.cookie = name + "=" +  ( ( path ) ? ";path=" + path : "") +  ( ( domain ) ? ";domain=" + domain : "" ) +  ";expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT";}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->