»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Xóa cookie - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Xóa cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/delete-those-cookies.html

Xóa cookie © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ thực hiện kiểm tra xem có cookie tồn tại không và đưa thông báo cho người dùng chọn xóa cookie nếu tồn tại.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Xóa cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/delete-those-cookies.htmlHTML
<script language="Javascript" type="text/javascript"><!-- Hide script from older browsers  if (document.cookie != "") {  if (confirm("Do you want to delete the cookies?")) {  thisCookie = document.cookie.split("; ")    expireDate = new Date    expireDate.setDate(expireDate.getDate()-1)                    for (i=0; i<thisCookie.length; i++) {      cookieName = thisCookie[i].split("=")[0]      document.cookie = cookieName + "=;expires=" + expireDate.toGMTString()    }    document.write("<h1>Number of cookies deleted: " + thisCookie.length + "<\/h1>")    }  }// End hiding script --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->