»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lời chào dựa vào Cookie - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Lời chào dựa vào Cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/daily-welcome-cookie.html

Lời chào dựa vào Cookie © JavaScriptBank.comĐoạn mã này sẽ thiết lập một cookie với một hộp thoại thông báo ngay khi người dùng truy cập vào trang web lần đầu tiên trong mỗi ngày. Một hiệu ứng khá vui nhộn để thông báo các tin tức hay thu hút sự chú ý của người dùng nếu được tinh chỉnh đúng cách.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Lời chào dựa vào Cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/daily-welcome-cookie.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!--/* This script and many more are available free online atThe JavaScript Source :: http://javascript.internet.comCreated by: Ted Man :: */function getCookie(c_name) {if (document.cookie.length>0) { c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=") if (c_start!=-1) {  c_start=c_start + c_name.length+1   c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start)  if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length  return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end))   }  }return ""}function setCookie(c_name,value,expiredays) {var exdate=new Date()exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays)document.cookie=c_name+ "=" + escape(value) + ((expiredays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toGMTString())}function checkCookie() {var todaysdate = new Date()var day = todaysdate.getDay()switch (day) { case 1: day = "Monday" break case 2: day = "Tuesday" break case 3: day = "Wednesday" break case 4: day = "Thursday" break case 5: day = "Friday" break case 6: day = "Saturday" break case 0: day = "Sunday" break} var thedate = getCookie('thedate')if (thedate != null && thedate != "") { if (day == thedate) { } else { alert('Be sure to check our daily specials!') }} else { thedate = day if (thedate!=null && thedate!="") {  setCookie('thedate', thedate, 365)  alert('Be sure to check our daily specials!')  } }}// Multiple onload function created by: Simon Willison// http://simonwillison.net/2004/May/26/addLoadEvent/function addLoadEvent(func) { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') {  window.onload = func; } else {  window.onload = function() {   if (oldonload) {    oldonload();   }   func();  } }}addLoadEvent(function() { checkCookie();});//--></script>