»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lưu giữ các cookies - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Lưu giữ các cookies
URL: http://www.javascriptbank.com/cookie-form-saver.html

Lưu giữ các cookies © JavaScriptBank.comHiệu ứng có thể lưu giữ các giá trị mà người dùng đã nhập vào trong cookie và sẽ hiển thị chúng khi người dùng tải lại trang web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Lưu giữ các cookies
URL: http://www.javascriptbank.com/cookie-form-saver.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">// Nick Baker<!-- Begin// Cookie Functions //////////////////// (:)// Set the cookie.// SetCookie('your_cookie_name', 'your_cookie_value', exp);// Get the cookie.// var someVariable = GetCookie('your_cookie_name');var expDays = 100;var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + (expDays*24*60*60*1000));function getCookieVal (offset) { var endstr = document.cookie.indexOf (";", offset); if (endstr == -1) { endstr = document.cookie.length; }return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));}function GetCookie (name) { var arg = name + "="; var alen = arg.length; var clen = document.cookie.length; var i = 0; while (i < clen) {  var j = i + alen;  if (document.cookie.substring(i, j) == arg) return getCookieVal (j);  i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1;  if (i == 0) break;  } return null;}function SetCookie (name, value) { var argv = SetCookie.arguments; var argc = SetCookie.arguments.length; var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null; var path = (argc > 3) ? argv[3] : null; var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null; var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false; document.cookie = name + "=" + escape (value) + ((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) + ((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) + ((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) +  ((secure == true) ? "; secure" : "");}// cookieForms saves form content of a page.// use the following code to call it:// <body onLoad="cookieForms('open', 'form_1', 'form_2', 'form_n')" onUnLoad="cookieForms('save', 'form_1', 'form_2', 'form_n')">// It works on text fields and dropdowns in IE 5+// It only works on text fields in Netscape 4.5function cookieForms() { var mode = cookieForms.arguments[0];for(f=1; f<cookieForms.arguments.length; f++) {formName = cookieForms.arguments[f];if(mode == 'open') {cookieValue = GetCookie('saved_'+formName);if(cookieValue != null) {var cookieArray = cookieValue.split('#cf#');if(cookieArray.length == document[formName].elements.length) {for(i=0; i<document[formName].elements.length; i++) {if(cookieArray[i].substring(0,6) == 'select') { document[formName].elements[i].options.selectedIndex = cookieArray[i].substring(7, cookieArray[i].length-1); }else if((cookieArray[i] == 'cbtrue') || (cookieArray[i] == 'rbtrue')) { document[formName].elements[i].checked = true; }else if((cookieArray[i] == 'cbfalse') || (cookieArray[i] == 'rbfalse')) { document[formName].elements[i].checked = false; }else { document[formName].elements[i].value = (cookieArray[i]) ? cookieArray[i] : ''; }}}}}if(mode == 'save') {cookieValue = '';for(i=0; i<document[formName].elements.length; i++) {fieldType = document[formName].elements[i].type;if(fieldType == 'password') { passValue = ''; }else if(fieldType == 'checkbox') { passValue = 'cb'+document[formName].elements[i].checked; }else if(fieldType == 'radio') { passValue = 'rb'+document[formName].elements[i].checked; }else if(fieldType == 'select-one') { passValue = 'select'+document[formName].elements[i].options.selectedIndex; }else { passValue = document[formName].elements[i].value; }cookieValue = cookieValue + passValue + '#cf#';}cookieValue = cookieValue.substring(0, cookieValue.length-4); // Remove last delimiterSetCookie('saved_'+formName, cookieValue, exp);}}}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="yourform"> <p>Text Fields:  <input type="text" name="1" value=""> </p> <p>Passwords:  <input type="password" name="2" value=""> <br> (won&#39;t be saved)</p> <p>TextAreas:  <textarea name="3"></textarea> </p> <p>Dropdowns:  <select name="4">  <option value="one">One</option>  <option value="two">Two</option>  <option value="three">Three</option> </select> </p> <p>Checkboxes:  <input type="checkbox" name="5" value="ummm"> </p> <p>Radio Buttons:  <input type="radio" name="6" value="snuh"> <input type="radio" name="6" value="whuf"> </p> <hr size="1" width="300"></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->