»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lưu dữ liệu của biểu mẫu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Lưu dữ liệu của biểu mẫu
URL: http://www.javascriptbank.com/a-form-that-remembers.html

Lưu dữ liệu của biểu mẫu © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript khác dùng cookie để lưu dữ liệu mà người dùng nhập vào biểu mẫu.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Lưu dữ liệu của biểu mẫu
URL: http://www.javascriptbank.com/a-form-that-remembers.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript><!--// Use this function to retrieve a cookie.function getCookie(name){var cname = name + "=";        var dc = document.cookie;         if (dc.length > 0) {         begin = dc.indexOf(cname);        if (begin != -1) {          begin += cname.length;        end = dc.indexOf(";", begin);      if (end == -1) end = dc.length;      return unescape(dc.substring(begin, end));    }   }return null;}// Use this function to save a cookie.function setCookie(name, value, expires) {document.cookie = name + "=" + escape(value) + "; path=/" +((expires == null) ? "" : "; expires=" + expires.toGMTString());}// Use this function to delete a cookie.function delCookie(name) {document.cookie = name + "=; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT" + "; path=/";}// Function to retrieve form element's value.function getValue(element) {var value = getCookie(element.name);  if (value != null) element.value = value;}// Function to save form element's value.function setValue(element) {setCookie(element.name, element.value, exp);}var exp = new Date();                  exp.setTime(exp.getTime() + (1000 * 60 * 60 * 24 * 31));//--> </SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<FORM><TABLE> <TBODY> <TR>  <TD>Your Name: </TD>  <TD><INPUT onblur=setValue(this) onfocus=getValue(this)  name=yourname></TD></TR> <TR>  <TD>Your ID: </TD>  <TD><INPUT onblur=setValue(this) onfocus=getValue(this) name=yourid></TD></TR> <TR>  <TD>Your Password: </TD>  <TD><INPUT onblur=setValue(this) onfocus=getValue(this)   name=yourpassword></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->