»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đo chỉ số phát triển của cơ thể - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Đo chỉ số phát triển của cơ thể
URL: http://www.javascriptbank.com/metric-bmi-calculator.html

Đo chỉ số phát triển của cơ thể © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ tính xem chỉ số phát triển của cơ thể bạn như thế nào và sẽ đưa ra lời khuyên cụ thể hơn so với hiệu ứng Đo chỉ số phát triển

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Đo chỉ số phát triển của cơ thể
URL: http://www.javascriptbank.com/metric-bmi-calculator.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!-- Created by: Bob Mason--><!-- Beginfunction calculateBMI() { var weight = eval(document.form.weight.value) var height = eval(document.form.height.value) var height2 = height / 100 var BMI = weight / (height2 * height2) document.form.BodyMassIndex.value=custRound(BMI,1);}function custRound(x,places) { return (Math.round(x*Math.pow(10,places)))/Math.pow(10,places)}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="form" id="form"><input type="Text" name="weight" size="4"> Weight (in Kilos) <input type="Text" name="height" size="4"> Height (in Centimeters)<br><br><input type="Text" name="BodyMassIndex" id="BodyMassIndex" size="4"> BMI   <input type="button" style="font-size: 8pt" value="Calculate" onClick="calculateBMI()" name="button"><input type="reset" style="font-size: 8pt" value="Clear Form"></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->