»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tìm các yếu tố của hình tròn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Toán học » Tìm các yếu tố của hình tròn
URL: http://www.javascriptbank.com/circle-solver.html

Tìm các yếu tố của hình tròn © JavaScriptBank.comChỉ cần người dùng nhập vào số liệu của một yếu tố, hiệu ứng sẽ tính hai yếu tố còn lại của đường tròn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Toán học » Tìm các yếu tố của hình tròn
URL: http://www.javascriptbank.com/circle-solver.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">// Author Chris Brown<!-- Beginfunction circle(form,changed) {with (Math) {var area = form.area.value;var diameter = form.diameter.value;var circumference = form.circumference.value;if (changed == "area") {var radius = sqrt(area / PI);diameter = 2 * radius;circumference = PI * diameter;}if (changed == "diameter") {area = PI * (diameter / 2) * (diameter / 2);circumference = PI * diameter;}if (changed == "circumference") {diameter = circumference / PI;area = PI * (diameter / 2) * (diameter / 2);    }form.area.value = area;form.diameter.value = diameter;form.circumference.value = circumference; }}var toDegrees = 360 / (Math.PI * 2);var toRadians = (Math.PI * 2) / 360;// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form method=post><table border="5" align=center><tr><td align=center>Area:</td><td align=center><input type=text name=area size=6 value=0 onFocus="select()"></td><td align=center><input type=button value="Solve Others" onClick="circle(this.form,'area')"></td></tr><tr><td align=center>Diameter:</td><td align=center><input type=text name=diameter size=6 value=0 onFocus="select()"></td><td align=center><input type=button value="Solve Others" onClick="circle(this.form,'diameter')"></td></tr><tr><td align=center>Circumference:</td><td align=center><input type=text name=circumference size=6 value=0 onFocus="select()"></td><td align=center><input type=button value="Solve Others" onClick="circle(this.form,'circumference')"></td></tr></table> </form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->