»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đổi đơn vị tiền tệ - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Đổi đơn vị tiền tệ
URL: http://www.javascriptbank.com/euro-converter.html

Đổi đơn vị tiền tệ © JavaScriptBank.comHiệu ứng có thể được dùng để đổi đơn vị tiền tệ của một số nước sang đồng Euro.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Đổi đơn vị tiền tệ
URL: http://www.javascriptbank.com/euro-converter.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">// Mike McGrath (mike_mcgrath@lineone.net)<!-- Beginvar rate, index;function locate(f,member,curr,r) {f.country.value=member;f.currency.value=curr; f.euro1.value=1;rate=r;toLocal(f);}function toLocal(f) {if (f.euro1.value != "") {f.local1.value = eval(f.euro1.value * rate);if (f.euro1.value != "1") {f.local1.value=eval(Math.round(f.local1.value * 100)) / 100;f.local1.value=format(f.local1.value);   }  }}function toEuro(f) {if (f.local2.value != "") {f.euro2.value = eval(f.local2.value / rate);if (f.local2.value != "1") {f.euro2.value=eval(Math.round(f.euro2.value * 100)) / 100;f.euro2.value=format(f.euro2.value);   }  }}function format(str) {index = str.indexOf(".");if (index < 0) str = str + ".00";else {str = str.substring(0, index + 3);if (str.length < (index + 3)) str += "0";}return str;}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="euroform"><table border=1 cellpadding=3 cellspacing=0><td align=center colspan=6>Euro Converter</td><tr><td align=center><input type=button value="ATS" onClick="locate(this.form,'Austria','Schilling',13.7603)"></td><td align=center><input type=button value="BEF" onClick="locate(this.form,'Belgium','Franc',40.3399)"></td><td align=center><input type=button value="DEM" onClick="locate(this.form,'Germany','Mark',1.95583)"></td><td align=center><input type=button value="ESP" onClick="locate(this.form,'Spain','Peseta',166.386)"></td><td align=center><input type=button value="FRF" onClick="locate(this.form,'France','Franc',6.55957)"></td><td align=center><input type=button value="IEP " onClick="locate(this.form,'Ireland','Pound',0.787564)"></td></tr><tr> <td align=center><input type=button value=" ITL " onClick="locate(this.form,'Italy','Lira',1936.27)"></td><td align=center><input type=button value="NLG" onClick="locate(this.form,'Holland','Guilder',2.20371)"></td><td align=center><input type=button value="LUF" onClick="locate(this.form,'Luxembourg','Franc',40.3399)"></td><td align=center><input type=button value="PTE" onClick="locate(this.form,'Portugal','Escudo',200.482)"></td><td align=center><input type=button value="FIM " onClick="locate(this.form,'Finland','Mark',5.94573)"></td><td align=center><input type=reset value="Reset"></td></tr><tr><td colspan=6 align=center>Country: <INPUT NAME="country" SIZE=8>  Currency: <INPUT NAME="currency" SIZE=8></td></tr><tr><td colspan=2 align=center><input name="euro1" size=8> Euro</td><td colspan=2 align=center><input type=button value="equals" onClick="toLocal(this.form)"></td><td colspan=2 align=center><input name="local1" size=8> Local</td></tr><tr><td colspan=2 align=center><input name="local2" size=8> Local </td><td colspan=2 align=center><input type=button value="equals" onClick="toEuro(this.form)"></td><td colspan=2 align=center><input name="euro2" SIZE=8> Euro</td></tr></table></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->