»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đổi đơn vị năng lượng - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Tương đương » Đổi đơn vị năng lượng
URL: http://www.javascriptbank.com/energy-equivalents.html

Đổi đơn vị năng lượng © JavaScriptBank.comHiệu ứng có thể giúp bạn đổi sang các đơn vị năng lượng khác nhau.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Tương đương » Đổi đơn vị năng lượng
URL: http://www.javascriptbank.com/energy-equivalents.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Beginfunction initArray() {this.length = initArray.arguments.length;for (var i = 0; i < this.length; i++) {this[i] = initArray.arguments[i]; }}var isn10 = new initArray("4b","5b","8b","8b");isn10[0] ="~01~10.10197~20.7376~32.778e-7~43.777e-7~53.725e-7~60.009869~70.0002388~80.0009478~9";isn10[1] ="~09.80665~11~27.233~32.724e-6~43.7037e-6~53.653e-6~60.09678~70.002342~80.009295~9";isn10[2] ="~01.356~10.1383~21~33.766e-7~45.1206e-7~55.0505e-7~60.01338~70.0003238~80.001285~9";isn10[3] ="~03.6e6~13.671e5~22.655e6~31~41.3596~51.341~635528~7859.9~83412~9";isn10[4] ="~02.648e6~12.7e5~21.9529e6~30.7355~41~50.9863~626131~7632.4~82510~9";isn10[5] ="~02.6845e6~12.7375e5~21.98e6~30.7457~41.0139~51~626493~7641.2~82544~9";isn10[6] ="~0101.333~110.333~274.74~32.815e-5~43.827e-5~53.775e-5~61~70.0242~80.09604~9";isn10[7] ="~04187~1426.9~23088~30.001163~40.001581~50.001560~641.32~71~83.968~9";isn10[8] ="~01055~1107.6~2778.2~32.931e-4~43.985e-4~53.93e-4~610.41~70.252~81~9";function eneCon() {for (var i = 0; i < 9; i++) {if (document.isnform10.enei[i].checked) {enei = i;eneinm = document.isnform10.enei[i].value; }}for (var i = 0; i < 9; i++) {if (document.isnform10.eneo[i].checked) {eneo = i;eneonm = document.isnform10.eneo[i].value; }}useri = document.isnform10.eneinp.value;if (useri == 0) {useri = 1;document.isnform10.eneinp.value = useri;}mulstr = isn10[enei];picker = "~" + eneo;ps = mulstr.indexOf(picker);eneo++;picker = "~" + eneo;ps1 = mulstr.indexOf(picker);mulstr = mulstr.substring((ps + 2),ps1);ps = (useri * mulstr);picker = "";picker += psps1 = picker.indexOf(".");if (ps1 > -1) {ps = ps + .000001;picker = "";picker += ps;ps2 = picker.indexOf("e");if (ps2 < 0) {picker = picker.substring(0,(ps1 + 6));}if (ps2 == 0 || ps2 > 0) {ps3 = picker.indexOf("00000");if (ps3 > 0) {picker = picker.substring(0,ps3 + 1) +picker.substring(ps2,picker.length); } }}picker = useri + " " + eneinm + " = " + picker + " " + eneonmdocument.isnform10.eneout.value = picker;}// End --></SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<FORM NAME="isnform10"><TABLE BORDER=1 WIDTH=606><TR><TD COLSPAN=10 ALIGN=CENTER width="596"><FONT COLOR="blue" style="font-size: 11pt"><B>Energy To Work Equivalents</B></TD></TR><TR><TD COLSPAN=10 VALIGN=TOP width="596"><FONT style="font-size: 11pt"><B>First, type the number you wish converted here:</B><INPUT TYPE="text" NAME="eneinp" SIZE=30 VALUE=""onChange="eneCon();"><BR></FONT><B><FONT style="font-size: 11pt">Then, click radio buttons for desired conversion:</FONT></TD></TR><TR><TD ALIGN=CENTER width="26"><FONT COLOR="red" style="font-size: 11pt"><B>Fm:</B></FONT></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="36"><FONT style="font-size: 11pt">Joules<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="Joules" CHECKED onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="79"><FONT style="font-size: 11pt">Kg-meters<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="Kg-meters" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="53"><FONT style="font-size: 11pt">Ft-lbs<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="Ft-lbs" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="57"><FONT style="font-size: 11pt">Kw-hrs<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="Kw-hrs" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="85"><FONT style="font-size: 11pt">Metric Hp-hrs<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="Metric Hp-hrs" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="64"><FONT style="font-size: 11pt">US Hp-hrs<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="US Hp-hrs" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="57"><FONT style="font-size: 11pt">Liter-atm<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="Liter-atm" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="36"><FONT style="font-size: 11pt">K-cal<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="K-cal" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="49"><FONT style="font-size: 11pt">Btu<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="enei" VALUE="Btu" onClick =""></TD></TR><TR><TD ALIGN=CENTER width="26"><FONT COLOR="red" style="font-size: 11pt"><B>To:</B></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="36"><FONT style="font-size: 11pt">Joules<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="Joules" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="79"><FONT style="font-size: 11pt">Kg-meters<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="Kg-meters" CHECKED onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="53"><FONT style="font-size: 11pt">Ft-lbs<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="Ft-lbs" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="57"><FONT style="font-size: 11pt">Kw-hrs<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="Kw-hrs" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="85"><FONT style="font-size: 11pt">Metric Hp-hrs<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="Metric Hp-hrs" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="64"><FONT style="font-size: 11pt">US Hp-hrs<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="US Hp-hrs" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="57"><FONT style="font-size: 11pt">Liter-atm<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="Liter-atm" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="36"><FONT style="font-size: 11pt">K-cal<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="K-cal" onClick =""></TD><TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="49"><FONT style="font-size: 11pt">Btu<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="eneo" VALUE="Btu" onClick =""></TD></TR><TR><TD COLSPAN=10 ALIGN=CENTER VALIGN=TOP width="596">  <FONT style="font-size: 11pt"><INPUT TYPE="button" VALUE=" Click for Conversion "onClick="eneCon();"> <INPUT TYPE="reset" VALUE=" Reset Values"><BR></FONT><FONTSIZE=1 style="font-size: 11pt">  <INPUT TYPE="text" NAME="eneout" SIZE=60 VALUE=""onClick="eneCon();"></FONT></TD></TR></TABLE></FORM><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->