»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đổi hệ số - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Tương đương » Đổi hệ số
URL: http://www.javascriptbank.com/binary-converter.html

Đổi hệ số © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ chuyển đổi thay bạn một số từ hệ này sang hệ khác.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Tương đương » Đổi hệ số
URL: http://www.javascriptbank.com/binary-converter.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">// Author: Cyanide_7 (leo7278@hotmail.com)<!-- Beginfunction toBin(form) {base = parseInt(form.base.value);num = parseInt(form.num.value);form.amount.value = num.toString(base);}// End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name=numform><input type=text name=num size=8> to base <input type=text name=base size=8 value=2 onBlur="if ((this.value<1)||(this.value>36)){alert('The base must be between 2 and 36.');this.select();this.focus();}"> <input type=button value=" = " onclick="toBin(this.form)"> <input type=text name=amount size=15></form><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->