»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đổi một số sang các hệ khác - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Tương đương » Đổi một số sang các hệ khác
URL: http://www.javascriptbank.com/a-base-converter.html

Đổi một số sang các hệ khác © JavaScriptBank.comHiệu ứng là một công cụ dùng để biến đổi một số sang các hệ số đếm khác.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Tương đương » Đổi một số sang các hệ khác
URL: http://www.javascriptbank.com/a-base-converter.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript><!-- for wise eyes onlyvar hex;function MakeArray(){  this.length = 16;  return this;}function Populate(){  hex = new MakeArray();  hex[1] = "0";    hex[2] = "1";    hex[3] = "2";    hex[4] = "3";    hex[5] = "4";    hex[6] = "5";    hex[7] = "6";    hex[8] = "7";    hex[9] = "8";    hex[10] = "9";    hex[11] = "A";    hex[12] = "B";    hex[13] = "C";    hex[14] = "D";    hex[15] = "E";    hex[16] = "F";  }// function DecimaltoAnother(N, radix)// // return representation of a number N// in the system based on radix //function DecimaltoAnother(N, radix){  s = "";  A = N;  while (A >= radix)  {    B = A % radix;    A = Math.floor(A / radix);    s += hex[B+1];  }    s += hex[A+1];  return Transpose(s);}// function Transpose(s)//// return a string written from right to left//function Transpose(s){  N = s.length;  t = "";  for (i = 0; i < N; i++)    t = t + s.substring(N-i-1, N-i);  s = t;  return s;}function EvalB(form){  if (form.b.value.length != 0)    M = parseInt(form.b.value, 2);  else    M = 0;  form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);  form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);  form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);  form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);  form.d.value = M;}function EvalT(form){  if (form.t.value.length != 0)    M = parseInt(form.t.value, 3);  else    M = 0;  form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);  form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);  form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);  form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);  form.d.value = M;}function EvalQ(form){  if (form.q.value.length != 0)    M = parseInt(form.q.value, 5);  else    M = 0;  form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);  form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);  form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);  form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);  form.d.value = M;}function EvalO(form){  if (form.o.value.length != 0)    M = parseInt(form.o.value, 8);  else    M = 0;  form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);  form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);  form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);  form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);  form.d.value = M;}function EvalH(form){  if (form.h.value.length != 0)    M = parseInt(form.h.value, 16);  else    M = 0;  form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);  form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);  form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);  form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);  form.d.value = M;}function EvalD(form){  if (form.d.value.length != 0)    M = parseInt(form.d.value, 10);  else    M = 0;  form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);  form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);  form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);  form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);  form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);}//-- done hiding from old browsers --></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<FORM method=post><TABLE cellSpacing=3 cellPadding=3 align=center border=0> <TBODY> <TR>  <TD align=right>   <P>Binary (Base 2):</P></TD>  <TD><INPUT onchange=EvalB(form) size=27 value=0 name=b></TD><TD><code>Ex: 101, 101,...</code></TD></TR> <TR>  <TD align=right>Ternary (Base 3):</TD>  <TD><INPUT onchange=EvalT(form) size=21 value=0 name=t></TD><TD><code>Ex: 102, 201,...</code></TD></TR> <TR>  <TD align=right>Quintal (Base 5):</TD>  <TD><INPUT onchange=EvalQ(form) size=16 value=0 name=q></TD><TD><code>Ex: 123, 104,...</code></TD></TR> <TR>  <TD align=right>Octal (Base 8):</TD>  <TD><INPUT onchange=EvalO(form) size=12 value=0 name=o></TD><TD><code>Ex: 1207, 12036,...</code></TD></TR> <TR>  <TD align=right>Decimal (Base 10):</TD>  <TD><INPUT onchange=EvalD(form) size=11 value=0 name=d></TD><TD><code>Ex: 12389,...</code></TD></TR> <TR>  <TD align=right>Hexadecimal (Base 16):</TD>  <TD><INPUT onchange=EvalH(form) size=8 value=0 name=h> </TD><TD><code>Ex: 12AB,...</code></TR></TBODY></TABLE></FORM><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->