»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tính toán đơn giản - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Máy tính » Tính toán đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-calculation.html

Tính toán đơn giản © JavaScriptBank.comHiệu ứng có thể thực hiện các phép toán đơn giản như cộng, trừ, nhân và chia.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Máy tính » Tính toán đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-calculation.htmlHTML
<FORM NAME="Calc"><TABLE BORDER=4><TR><TD><INPUT TYPE="text"  NAME="Input" Size="16"><br></TD></TR><TR><TD><INPUT TYPE="button" NAME="one"  VALUE=" 1 " OnClick="Calc.Input.value += '1'"><INPUT TYPE="button" NAME="two"  VALUE=" 2 " OnCLick="Calc.Input.value += '2'"><INPUT TYPE="button" NAME="three" VALUE=" 3 " OnClick="Calc.Input.value += '3'"><INPUT TYPE="button" NAME="plus" VALUE=" + " OnClick="Calc.Input.value += ' + '"><br><INPUT TYPE="button" NAME="four" VALUE=" 4 " OnClick="Calc.Input.value += '4'"><INPUT TYPE="button" NAME="five" VALUE=" 5 " OnCLick="Calc.Input.value += '5'"><INPUT TYPE="button" NAME="six"  VALUE=" 6 " OnClick="Calc.Input.value += '6'"><INPUT TYPE="button" NAME="minus" VALUE=" - " OnClick="Calc.Input.value += ' - '"><br><INPUT TYPE="button" NAME="seven" VALUE=" 7 " OnClick="Calc.Input.value += '7'"><INPUT TYPE="button" NAME="eight" VALUE=" 8 " OnCLick="Calc.Input.value += '8'"><INPUT TYPE="button" NAME="nine" VALUE=" 9 " OnClick="Calc.Input.value += '9'"><INPUT TYPE="button" NAME="times" VALUE=" x " OnClick="Calc.Input.value += ' * '"><br><INPUT TYPE="button" NAME="clear" VALUE=" c " OnClick="Calc.Input.value = ''"><INPUT TYPE="button" NAME="zero" VALUE=" 0 " OnClick="Calc.Input.value += '0'"><INPUT TYPE="button" NAME="DoIt" VALUE=" = " OnClick="Calc.Input.value = eval(Calc.Input.value)"><INPUT TYPE="button" NAME="div"  VALUE=" / " OnClick="Calc.Input.value += ' / '"><br></TD></TR></TABLE></FORM><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->