»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tính số tiền sẽ trả khi vay - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Tính số tiền sẽ trả khi vay
URL: http://www.javascriptbank.com/calculating-loan-repayment-rate.html

Tính số tiền sẽ trả khi vay © JavaScriptBank.comBạn đang muốn tạo website cho vay trực tuyến? Hay đã vay tiền của người khác, cần tính số tiền sẽ trả? Nếu vậy thì hãy dùng đoạn mã JavaScript này, hiệu ứng giúp bạn tính toán chính xác và nhanh gọn số tiền phải trả khi nhập vào các thông tin yêu cầu: số tiền vay, tỉ suất lãi, thời hạn vay,... jsB@nk hi vọng đoạn mã này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng đầu óc khi tính toán các món nợ vay, lãi...

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Tính số tiền sẽ trả khi vay
URL: http://www.javascriptbank.com/calculating-loan-repayment-rate.htmlCSS
<style type="text/css"><!--#calculator {  width: 410px;}#calculator label { display: block; margin-top: 0.8em;}#result strong { display: block;}--></style>


JavaScript
<script type="text/javascript"><!--// Created by Morley Computing - http://www.morley-computing.co.uk/var currency = '$';//// Do the calculation. //function calculatePayment(form) {// P = Lr(1+r/1200)^n/[1200{(1+r/1200)^n - 1}]// P is monthly payment// L is loan amount// r is interest rate// n is number of monthsL = 1 * form.amount.value;r = 1 * form.interest.value;n = 1 * form.months.value;// String to capture output...var str = '';// Do calculations and build output...for (i=0; i < form.type.length; i++) {if (form.type[i].checked) {val = form.type[i].valueif (val == 'both' || val =='compound')  {P = doCompoundCalculation(L, r, n);str = str +"<strong><em>Compound Rate</em></strong><br>" + "<strong>Total amount repayable:</strong> " + formatMoney(n*P) +"<strong>Monthly repayment:</strong> " + formatMoney(P) + "<br><br>";}if (val == 'both' || val =='flat')  {P = doFlatRateCalculation(L, r, n);str += "<strong><em>Flat Rate</em></strong><br>" + "<strong>Total amount repayable:</strong> " + formatMoney(n*P) +"<strong>Monthly repayment:</strong> " + formatMoney(P);}}}document.getElementById('result').innerHTML = str;}//// Calculate payment using a compounded rate. //function doCompoundCalculation(L, r, n) {// L is loan amount// r is APR// n is number of monthsP = L * r * Math.pow(1+r/1200,n) / (1200 * (Math.pow(1+r/1200,n) - 1));return P;}//// Calculate payment using a flat rate (no compounding). //function doFlatRateCalculation(L, r, n) {// L is loan amount// r is flat rate// n is number of monthsT =  (1 + (n * r/1200)) * L;P = T/n;return P;}//// Only allow digits and decimal point.//function setNumericOnly(object) {value = object.value;object.value = value.replace(/[^d.]/g, "");}//// Format money to 2dp and add commas...// Based on script by: Cyanide_7// See: http://javascript.internet.com/forms/currency-format.html// function formatMoney(num) {num = num.toString().replace(/$|,/g,'');if(isNaN(num)) num = "0";sign = (num == (num = Math.abs(num)));num = Math.floor(num*100+0.50000000001);dec = num%100;num = Math.floor(num/100).toString();if(dec<10) dec = "0" + dec;for (var i = 0; i < Math.floor((num.length-(1+i))/3); i++) {num = num.substring(0,num.length-(4*i+3)) + ',' + num.substring(num.length-(4*i+3));}return currency + (((sign)?'':'-') + num + '.' + dec);}//--></script>


HTML
<div id="calculator"><form id="calculatorForm"><fieldset><legend>Loan Details</legend><label for="amount">Loan Amount:</label><input class="numeric" id="amount" name="amount" value="10000" maxlength="10" size="6" onkeyup="setNumericOnly(this);" type="text"><label for="interest">Interest Rate:</label><input class="numeric" id="interest" name="interest" value="7.8" maxlength="6" size="6" onkeyup="setNumericOnly(this);" type="text"><label for="months">Length of Loan (Months):</label><input class="numeric" id="months" name="months" value="12" maxlength="6" size="6" onkeyup="setNumericOnly(this);" type="text"><label for="type">Interest Type:</label><input name="type" id="type" value="compound" checked="true" type="radio">Compound (APR)<input name="type" id="type" value="flat" type="radio">Flat Rate<input name="type" id="type" value="both" type="radio">Calculate Both<label for="action">&nbsp;</label><input id="action" name="action" value="Calculate" maxlength="10" onclick="calculatePayment(document.forms.calculatorForm); return false;" type="submit"></fieldset></form><!-- Calculation results will appear here --><div id="result"></div></div>