»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thêm dấu phẩy vào số - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Thêm dấu phẩy vào số
URL: http://www.javascriptbank.com/add-commas.html

Thêm dấu phẩy vào số © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ thêm dấu phẩy vào số để dễ phân biệt phần trăm, ngàn, triệu... Ví dụ trong hiệu ứng là số 123456789 trở thành 123,456,789.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Thêm dấu phẩy vào số
URL: http://www.javascriptbank.com/add-commas.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Original: Martin Webb --><!-- Web Site: http://www.irt.org --><!-- Beginfunction Comma(number) {number = '' + number;if (number.length > 3) {var mod = number.length % 3;var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : '');for (i=0 ; i < Math.floor(number.length / 3); i++) {if ((mod == 0) && (i == 0))output += number.substring(mod+ 3 * i, mod + 3 * i + 3);elseoutput+= ',' + number.substring(mod + 3 * i, mod + 3 * i + 3);}return (output);}else return number;}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Begindocument.write(Comma(1)+'<BR>');document.write(Comma(12)+'<BR>');document.write(Comma(123)+'<BR>');document.write(Comma(1234)+'<BR>');document.write(Comma(12345)+'<BR>');document.write(Comma(123456)+'<BR>');document.write(Comma(1234567)+'<BR>');document.write(Comma(12345678)+'<BR>');document.write(Comma(123456789)+'<BR>');document.write(Comma(1234567890)+'<BR>');// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->