»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Popup bằng cách định thời - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Cửa sổ » Popup bằng cách định thời
URL: https://www.javascriptbank.com/counts-down-then-popup.html

Popup bằng cách định thời © JavaScriptBank.comHiệu ứng có tác dụng mở lần lượt các cửa sổ trình duyệt mới sau một khoảng thời gian nhất định nào đó do bạn với địa chỉ URL xác định. Và thời gian này được hiển thị dưới thanh trạng thái. Trong ví dụ này, số cửa sổ được mở là 5.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Cửa sổ » Popup bằng cách định thời
URL: https://www.javascriptbank.com/counts-down-then-popup.htmlJavaScript
<SCRIPT>function display(){    rtime=etime-ctime;    if (rtime>60)        m=parseInt(rtime/60);    else        m=0;    s=parseInt(rtime-m*60);    if(s<10)        s="0"+s    window.status="Time Remaining : "+m+":"+s    window.setTimeout("checktime()",0)}function settimes(){        var time= new Date();    hours= time.getHours();    mins= time.getMinutes();    secs= time.getSeconds();    etime=hours*120+mins*60+secs;    etime+=10;     /*     (120 = 2    mins * 60 secs/min)    */        checktime();}function checktime(){    var time= new Date();    hours= time.getHours();    mins= time.getMinutes();    secs= time.getSeconds();    ctime=hours*120+mins*60+secs    if(ctime>=etime)        expired();    else        display();}function expired(){  MOT=window.open("popup_content.html","ONE","toolbar=0,location=0,status=1,menubar=0,scrollbars=auto,resizable=yes,width=50,height=50");HAI=window.open("popup_content.html","TWO", "toolbar=0,location=0,status=1,menubar=0,scrollbars=auto,resizable=yes,width=50,height=50");BA=window.open("popup_content.html","THREE", "toolbar=0,location=0,status=1,menubar=0,scrollbars=auto,resizable=yes,width=50,height=50");BON=window.open("popup_content.html","FOUR", "toolbar=0,location=0,status=1,menubar=0,scrollbars=auto,resizable=yes,width=50,height=50");NAM=window.open("popup_content.html","FIVE", "toolbar=0,location=0,status=1,menubar=0,scrollbars=auto,resizable=yes,width=50,height=50");}</SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onload=settimes()></BODY><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->