»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Công cụ tạo dải màu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Công cụ tạo dải màu
URL: https://www.javascriptbank.com/javascript-color-gradient-maker.html

Công cụ tạo dải màu © JavaScriptBank.comVới hiệu ứng JavaScript mẫu này, bạn có thể dễ dàng tạo được các dải màu (color gradient) trên trang web của mình. Chỉ cần nhập vào hai giá trị: một là giá trị màu bạn muốn tạo, một cho phương thức tạo.Một hiệu ứng JavaScript khá thú vị và độc đáo để thử; bạn có thể chế biến thêm dựa vào nhu cầu của mình.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Công cụ tạo dải màu
URL: https://www.javascriptbank.com/javascript-color-gradient-maker.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Joseph Myers | http://www.codelib.net/// This script downloaded from www.JavaScriptBank.comfunction colorscale(hexstr, scalefactor) {/* declared variables first, in order; afterwards, undeclared local variables */ var r = scalefactor; var a, i; if (r < 0 || typeof(hexstr) != 'string')  return hexstr;  hexstr = hexstr.replace(/[^0-9a-f]+/ig, '');  if (hexstr.length == 3) {  a = hexstr.split(''); } else if (hexstr.length == 6) {  a = hexstr.match(/(\w{2})/g); } else  return hexstr; for (i=0; i<a.length; i++) {  if (a[i].length == 2)   a[i] = parseInt(a[i], 16);  else {   a[i] = parseInt(a[i], 16);   a[i] = a[i]*16 + a[i]; }}var maxColor = parseInt('ff', 16);function relsize(a) { if (a == maxColor) return Infinity; return a/(maxColor-a);}function relsizeinv(y) { if (y == Infinity) return maxColor; return maxColor*y/(1+y);}for (i=0; i<a.length; i++) { a[i] = relsizeinv(relsize(a[i])*r); a[i] = Math.floor(a[i]).toString(16); if (a[i].length == 1) a[i] = '0' + a[i];}return a.join('');}function showrainbow(f) { var colorcell, hex, i, nhex; hex = f.orig.value; hex = hex.replace(/\W/g, ''); nhex = colorscale(hex, f.scalef.value-0); if (nhex != hex) {  f.outp.value = nhex;  colorcell = document.getElementById('origcolor');  i = document.getElementById('newcolor');  colorcell.style.background = '#' + hex;  i.style.background = '#' + nhex;  for (i=0; i<256; i++) {   colorcell = document.getElementById('colorcell'+i);   nhex = colorscale(hex, i/(256-i));   colorcell.style.background = '#' + nhex;   colorcell.nhexvalue = nhex;  } }}</script>


HTML
<div style="width: 400px;"><form><p>Original color: <input type="text" name="orig" value="339990"><br>Scale factor: <input type="text" name="scalef" value="4"><br><input type="button" value="Output" onclick="showrainbow(this.form)"><input type="text" readonly name="outp" style="border: none;"></p></form><table width="150"><tr><td width="50%" height="50" id="origcolor">Original</td><td width="50%" id="newcolor">New</td></tr></table><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><script type="text/javascript">for (i=0; i<256; i++)document.write('<td width="10" height="50" id="colorcell', i, '" onclick="document.forms[0].outp.value = this.nhexvalue"></td>');</script></tr></table></div>