»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Các ô màu chớp sáng - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Các ô màu chớp sáng
URL: http://www.javascriptbank.com/flashs-colorful-squares.html

Các ô màu chớp sáng © JavaScriptBank.comSử dụng hiệu ứng nền chớp giật kết hợp bảng màu tạo nên hình ảnh các ô màu đang chớp sáng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Các ô màu chớp sáng
URL: http://www.javascriptbank.com/flashs-colorful-squares.htmlHTML
<BODY bgColor=#aa00bb onload="setTimeout('bgchange()',100)"><TABLE border=0> <TBODY> <TR>  <SCRIPT language=JavaScript>now=new Date;x=now.getTime() %32768;function Random(min,max) {x=(1103515245*x+12345) % 32768;return Math.floor(x*(max-min+1)/32768+min);}var colArray = new Array;colArray[1] = '0';colArray[2] = '1';colArray[3] = '2';colArray[4] = '3';colArray[5] = '4';colArray[6] = '5';colArray[7] = '6';colArray[8] = '7';colArray[9] = '8';colArray[10] = '9';colArray[11] = 'A';colArray[12] = 'B';colArray[13] = 'C';colArray[14] = 'D';colArray[15] = 'E';colArray[16] = 'F';var rancolorfunction rancol(){rancolor = colArray[Random(1,11)]+colArray[Random(1,11)]+colArray[Random(5,16)]+colArray[Random(5,16)]+colArray[Random(1,16)]+colArray[Random(1,16)];return rancolor;}function bgchange() {document.bgColor = rancol();setTimeout("bgchange()",1);}var j=0;for (var i=0;i!=180;i++) {j++;document.write('<td bgcolor=#'+ rancol() +'>    </td>');if (j == 15) {document.write('</tr><tr>');j = 0;}}document.write('</tr></table>');  </SCRIPT> </TR></TBODY></TABLE></body><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->