»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Công cụ lấy mã màu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Công cụ lấy mã màu
URL: https://www.javascriptbank.com/dropdown-color-picker.html

Công cụ lấy mã màu © JavaScriptBank.comĐoạn mã sẽ tạo một menu sổ dọc chứa các màu theo tiếng Anh, bạn chỉ cần chọn màu và nhấn nút Find Code để tìm mã màu dạng hexadecimal của nó

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Công cụ lấy mã màu
URL: https://www.javascriptbank.com/dropdown-color-picker.htmlHTML
<TABLE border=0> <TBODY> <TR>  <TD>   <FORM><SELECT name=list    onchange=document.bgColor=this.form.list.options[this.form.list.selectedIndex].value>     <OPTION selected value=#ffffff>white<OPTION value=#c71585>medium violet     red<OPTION value=#b0c4de>light steel blue<OPTION     value=#668b8b>paleturquoise4<OPTION value=#9f79ee>mediumpurple2<OPTION     value=#8db6cd>lightskyblue3<OPTION value=#00ee76>springgreen2<OPTION     value=#ffa07a>light salmon<OPTION value=#9acd32>yellowgreen<OPTION     value=#b23aee>darkorchid2<OPTION value=#458b74>aquamarine4<OPTION     value=#473c8b>slateblue4<OPTION value=#836fff>slateblue1<OPTION     value=#c0ff3e>olivedrab1<OPTION value=#8b6914>goldenrod4<OPTION     value=#cd9b1d>goldenrod3<OPTION value=#8ee5ee>cadetblue2<OPTION     value=#ffd39b>burlywood1<OPTION value=#708090>slategrey<OPTION     value=#ffe4e1>mistyrose<OPTION value=#32cd32>limegreen<OPTION     value=#e0ffff>lightcyan<OPTION value=#daa520>goldenrod<OPTION     value=#dcdcdc>gainsboro<OPTION value=#87ceff>skyblue1<OPTION     value=#f0fff0>honeydew<OPTION value=#eeee00>yellow2<OPTION     value=#cd4f39>tomato3<OPTION value=#87ceeb>skyblue<OPTION     value=#551a8b>purple4<OPTION value=#cd8500>orange3<OPTION     value=#cdb79e>bisque3<OPTION value=#eed5b7>bisque2<OPTION     value=#575757>grey34<OPTION value=#fcfcfc>gray99<OPTION     value=#a1a1a1>gray63<OPTION value=#707070>gray44<OPTION     value=#5e5e5e>gray37<OPTION value=#545454>gray33<OPTION     value=#424242>gray26<OPTION value=#f0ffff>azure1<OPTION     value=#8b8989>snow4<OPTION value=#cd853f>peru<OPTION value=#db7093>pale     violet red<OPTION value=#8b814c>lightgoldenrod4<OPTION     value=#3cb371>mediumseagreen<OPTION value=#fff0f5>lavender blush<OPTION     value=#d15fee>mediumorchid2<OPTION value=#b0e2ff>lightskyblue1<OPTION     value=#483d8b>darkslateblue<OPTION value=#191970>midnightblue<OPTION     value=#ffa07a>lightsalmon1<OPTION value=#fffacd>lemonchiffon<OPTION     value=#adff2f>green yellow<OPTION value=#ffa07a>lightsalmon<OPTION     value=#f08080>light coral<OPTION value=#1874cd>dodgerblue3<OPTION     value=#8b4500>darkorange4<OPTION value=#6a5acd>slateblue<OPTION     value=#27408b>royalblue4<OPTION value=#ff4500>orange     red/strong&gt;<OPTION value=#32cd32>lime green<OPTION     value=#e0ffff>light cyan<OPTION value=#9400d3>darkviolet<OPTION     value=#e9967a>darksalmon<OPTION value=#ff8c00>darkorange<OPTION     value=#5f9ea0>cadet blue<OPTION value=#ff1493>deep pink<OPTION     value=#ee00ee>magenta2<OPTION value=#8b4726>sienna4<OPTION     value=#eee685>khaki2<OPTION value=#bfbfbf>grey75<OPTION     value=#bdbdbd>grey74<OPTION value=#bababa>grey73<OPTION     value=#b0b0b0>grey69<OPTION value=#adadad>grey68<OPTION     value=#595959>grey35<OPTION value=#212121>grey13<OPTION     value=#e5e5e5>gray90<OPTION value=#cfcfcf>gray81<OPTION     value=#8c8c8c>gray55<OPTION value=#828282>gray51<OPTION     value=#4f4f4f>gray31<OPTION value=#eee9e9>snow2<OPTION     value=#cd919e>pink3<OPTION value=#121212>grey7<OPTION     value=#030303>gray1<OPTION value=#8b0000>red4<OPTION     value=#cd0000>red3<OPTION value=#d2b48c>tan<OPTION     value=#ff0000>red<OPTION value=#c71585>mediumvioletred<OPTION     value=#778899>lightslategrey<OPTION value=#87cefa>lightskyblue<OPTION     value=#8b5742>lightsalmon4<OPTION value=#228b22>forestgreen<OPTION     value=#104e8b>dodgerblue4<OPTION value=#9932cc>dark orchid<OPTION     value=#bc8f8f>rosy blown<OPTION value=#cdaf95>peachpuff3<OPTION     value=#7ccd7c>palegreen3<OPTION value=#ee4000>orangered2<OPTION     value=#7a8b8b>lightcyan4<OPTION value=#8b3a3a>indianred4<OPTION     value=#cd5555>indianred3<OPTION value=#000080>navyblue<OPTION     value=#696969>dim gray<OPTION value=#ff1493>deeppink<OPTION     value=#8b4c39>salmon4<OPTION value=#cd7054>salmon3<OPTION     value=#c4c4c4>grey77<OPTION value=#919191>gray57<OPTION     value=#1c1c1c>gray11<OPTION value=#cd96cd>plum3<OPTION     value=#171717>gray9<OPTION value=#141414>gray8<OPTION     value=#00008b>blue4<OPTION value=#f5f5dc>beige<OPTION     value=#fafad2>light goldenrod yellow<OPTION     value=#8b8386>lavenderblush4<OPTION value=#00ced1>darkturquoise<OPTION     value=#2f4f4f>darkslategrey<OPTION value=#cd8162>lightsalmon3<OPTION     value=#8b6969>rosybrown4<OPTION value=#ffe4e1>misty rose<OPTION     value=#4eee94>seagreen2<OPTION value=#cd5c5c>indianred<OPTION     value=#ff1493>deeppink1<OPTION value=#00008b>dark blue<OPTION     value=#e6e6fa>lavender<OPTION value=#fdf5e6>oldlace<OPTION     value=#c7c7c7>grey78<OPTION value=#8a8a8a>grey54<OPTION     value=#737373>grey45<OPTION value=#363636>grey21<OPTION     value=#f7f7f7>gray97<OPTION value=#f5f5f5>gray96<OPTION     value=#f2f2f2>gray95<OPTION value=#e0e0e0>gray88<OPTION     value=#dedede>gray87<OPTION value=#dbdbdb>gray86<OPTION     value=#b3b3b3>gray70<OPTION value=#616161>gray38<OPTION     value=#1f1f1f>gray12<OPTION value=#faf0e6>linen<OPTION     value=#48d1cc>medium turquoise<OPTION value=#483d8b>dark slate     blue<OPTION value=#8b8970>lemonchiffon4<OPTION     value=#c1ffc1>darkseagreen1<OPTION value=#cdc0b0>antiquewhite3<OPTION     value=#ba55d3>mediumorchid<OPTION value=#00ff7f>springgreen<OPTION     value=#00868b>turquoise4<OPTION value=#4f94cd>steelblue3<OPTION     value=#eed5d2>mistyrose2<OPTION value=#d1eeee>lightcyan2<OPTION     value=#cd5c5c>indian<OPTION value=#ee2c2c>firebrick2<OPTION     value=#4169e1>royalblue<OPTION value=#5f9ea0>cadetblue<OPTION     value=#6ca6cd>skyblue3<OPTION value=#cdcd00>yellow3<OPTION     value=#ff8c69>salmon1<OPTION value=#8b5a00>orange4<OPTION     value=#ff69b4>hotpink<OPTION value=#e5e5e5>grey90<OPTION     value=#8f8f8f>gray56<OPTION value=#636363>gray39<OPTION     value=#2e2e2e>gray18<OPTION value=#242424>gray14<OPTION     value=#8b668b>plum4<OPTION value=#0f0f0f>grey6<OPTION     value=#0f0f0f>gray6<OPTION value=#cdad00>gold3<OPTION     value=#ffd700>gold1<OPTION value=#0000ee>blue2<OPTION     value=#ee9a49>tan2<OPTION value=#00ffff>cyan<OPTION     value=#00fa9a>mediumspringgreen<OPTION     value=#bcee68>darkolivegreen2<OPTION value=#eee8aa>pale goldenrod<OPTION     value=#b0c4de>lightsteelblue<OPTION value=#f4a460>sandy brown<OPTION     value=#ffefd5>papaya whip<OPTION value=#66cd00>chartreuse3<OPTION     value=#8b2252>violetred4<OPTION value=#436eee>royalblue2<OPTION     value=#4876ff>royalblue1<OPTION value=#ffefd5>papayawhip<OPTION     value=#cdb7b5>mistyrose3<OPTION value=#e0ffff>lightcyan1<OPTION     value=#7fffd4>aquamarine<OPTION value=#4a708b>skyblue4<OPTION     value=#8b3a62>hotpink4<OPTION value=#cd6090>hotpink3<OPTION     value=#ee6aa7>hotpink2<OPTION value=#a9a9a9>darkgrey<OPTION     value=#696969>dimgray<OPTION value=#ff6347>tomato<OPTION     value=#a8a8a8>grey66<OPTION value=#a6a6a6>grey65<OPTION     value=#a3a3a3>grey64<OPTION value=#545454>grey33<OPTION     value=#454545>grey27<OPTION value=#c2c2c2>gray76<OPTION     value=#b0b0b0>gray69<OPTION value=#adadad>gray68<OPTION     value=#000000>grey0<OPTION value=#f0ffff>azure<OPTION     value=#00fa9a>medium spring green<OPTION     value=#8b6508>darkgoldenrod4<OPTION value=#cd950c>darkgoldenrod3<OPTION     value=#eead0e>darkgoldenrod2<OPTION value=#b8860b>darkgoldenrod<OPTION     value=#8b4513>saddle brown<OPTION value=#ee9572>lightsalmon2<OPTION     value=#00688b>deepskyblue4<OPTION value=#009acd>deepskyblue3<OPTION     value=#00b2ee>deepskyblue2<OPTION value=#00bfff>deepskyblue<OPTION     value=#ff7f00>darkorange1<OPTION value=#cd3278>violetred3<OPTION     value=#ee3a8c>violetred2<OPTION value=#ff3e96>violetred1<OPTION     value=#6959cd>slateblue3<OPTION value=#7a67ee>slateblue2<OPTION     value=#6b8e23>olive drab<OPTION value=#ff6a6a>indianred1<OPTION     value=#ff3030>firebrick1<OPTION value=#53868b>cadetblue4<OPTION     value=#d02090>violetred<OPTION value=#bc8f8f>rosybrown<OPTION     value=#000080>navy<OPTION value=#b22222>firebrick<OPTION     value=#8b0000>dark red<OPTION value=#ffffff>grey100<OPTION     value=#8b7e66>wheat4<OPTION value=#c9c9c9>grey79<OPTION     value=#c2c2c2>grey76<OPTION value=#9c9c9c>grey61<OPTION     value=#ededed>gray93<OPTION value=#d6d6d6>gray84<OPTION     value=#a6a6a6>gray65<OPTION value=#5c5c5c>gray36<OPTION     value=#525252>gray32<OPTION value=#212121>gray13<OPTION     value=#1a1a1a>gray10<OPTION value=#c1cdcd>azure3<OPTION     value=#fffafa>snow1<OPTION value=#ffa54f>tan1<OPTION value=#778899>light     slate gray<OPTION value=#caff70>darkolivegreen1<OPTION     value=#6495ed>cornflower blue<OPTION value=#ffebcd>blanched<OPTION     value=#cdc1c5>lavenderblush3<OPTION value=#eee0e5>lavenderblush2<OPTION     value=#fff0f5>lavenderblush1<OPTION value=#556b2f>darkolivegreen<OPTION     value=#fff0f5>lavenderblush<OPTION value=#76eec6>aquamarine2<OPTION     value=#d02090>violet red<OPTION value=#b3ee3a>olivedrab2<OPTION     value=#8b7d7b>mistyrose4<OPTION value=#ffe4e1>mistyrose1<OPTION     value=#b4cdcd>lightcyan3<OPTION value=#f08080>lightcoral<OPTION     value=#7fff00>chartreuse<OPTION value=#ffdab9>peachpuff<OPTION     value=#98fb98>palegreen<OPTION value=#f5fffa>mintcream<OPTION     value=#7ec0ee>skyblue2<OPTION value=#ffe4b5>moccasin<OPTION     value=#ff6347>tomato1<OPTION value=#cd69c9>orchid3<OPTION     value=#cd2990>maroon3<OPTION value=#fa8072>salmon<OPTION     value=#cfcfcf>grey81<OPTION value=#9e9e9e>grey62<OPTION     value=#636363>grey39<OPTION value=#616161>grey38<OPTION     value=#5e5e5e>grey37<OPTION value=#ebebeb>gray92<OPTION     value=#d4d4d4>gray83<OPTION value=#a8a8a8>gray66<OPTION     value=#8a8a8a>gray54<OPTION value=#7f7f7f>gray50<OPTION     value=#4d4d4d>gray30<OPTION value=#303030>gray19<OPTION     value=#262626>gray15<OPTION value=#838b8b>azure4<OPTION     value=#080808>grey3<OPTION value=#cd853f>tan3<OPTION     value=#ffc0cb>pink<OPTION value=#bebebe>gray<OPTION     value=#0000ff>blue<OPTION value=#bcd2ee>lightsteelblue2<OPTION     value=#cae1ff>lightsteelblue1<OPTION value=#20b2aa>light sea     green<OPTION value=#778899>lightslategray<OPTION     value=#eee9bf>lemonchiffon2<OPTION value=#00ff7f>springgreen1<OPTION     value=#adff2f>greenyellow<OPTION value=#76ee00>chartreuse2<OPTION     value=#708090>slate gray<OPTION value=#3a5fcd>royalblue3<OPTION     value=#b0e0e6>powderblue<OPTION value=#eecbad>peachpuff2<OPTION     value=#90ee90>palegreen2<OPTION value=#f5fffa>mint cream<OPTION     value=#6a5acd>slateblue<OPTION value=#eee5de>seashell2<OPTION     value=#ee1289>deeppink2<OPTION value=#bdb76b>darkkhaki<OPTION     value=#8b1c62>maroon4<OPTION value=#a0522d>sienna<OPTION     value=#b5b5b5>grey71<OPTION value=#ababab>grey67<OPTION     value=#2e2e2e>grey18<OPTION value=#969696>gray59<OPTION     value=#6e6e6e>gray43<OPTION value=#404040>gray25<OPTION     value=#ffe4c4>bisque<OPTION value=#ff0000>red1<OPTION     value=#7b68ee>mediumslateblue<OPTION     value=#ffec8b>lightgoldenrod1<OPTION value=#eedd82>light     goldenrod<OPTION value=#96cdcd>paleturquoise3<OPTION     value=#607b8b>lightskyblue4<OPTION value=#00ff7f>spring green<OPTION     value=#ffffe0>light yellow<OPTION value=#f5f5f5>white smoke<OPTION     value=#0000cd>medium blue<OPTION value=#f8f8ff>ghost white<OPTION     value=#36648b>steelblue4<OPTION value=#cd9b9b>rosybrown3<OPTION     value=#ffdab9>peachpuff1<OPTION value=#9aff9a>palegreen1<OPTION     value=#8a2be2>blueviolet<OPTION value=#8b8682>seashell4<OPTION     value=#a9a9a9>darkgray<OPTION value=#cd6839>sienna3<OPTION     value=#666666>grey40<OPTION value=#e8e8e8>gray91<OPTION     value=#d1d1d1>gray82<OPTION value=#0d0d0d>gray5<OPTION     value=#00eeee>cyan2<OPTION value=#00ffff>cyan1<OPTION     value=#0000ff>blue1<OPTION value=#fffafa>snow<OPTION     value=#eedc82>lightgoldenrod2<OPTION value=#8470ff>lightslateblue<OPTION     value=#b452cd>mediumorchid3<OPTION value=#698b69>darkseagreen4<OPTION     value=#00cd66>springgreen3<OPTION value=#228b22>forest green<OPTION     value=#6c7b8b>slategray4<OPTION value=#9fb6cd>slategray3<OPTION     value=#b9d3ee>slategray2<OPTION value=#4169e1>royal blue<OPTION     value=#8b7765>peachpuff4<OPTION value=#548b54>palegreen4<OPTION     value=#98fb98>pale green<OPTION value=#cd3700>orangered3<OPTION     value=#ffc125>goldenrod1<OPTION value=#f8f8ff>ghostwhite<OPTION     value=#8b1a1a>firebrick4<OPTION value=#cd2626>firebrick3<OPTION     value=#7ac5cd>cadetblue3<OPTION value=#708090>slategray<OPTION     value=#cdc5bf>seashell3<OPTION value=#c1cdc1>honeydew3<OPTION     value=#8b8878>cornsilk4<OPTION value=#eee8cd>cornsilk2<OPTION     value=#9b30ff>purple1<OPTION value=#696969>dimgrey<OPTION     value=#8b0000>darkred<OPTION value=#fff68f>khaki1<OPTION     value=#cdcdc1>ivory3<OPTION value=#b3b3b3>grey70<OPTION     value=#999999>grey60<OPTION value=#525252>grey32<OPTION     value=#383838>grey22<OPTION value=#1f1f1f>grey12<OPTION     value=#fafafa>gray98<OPTION value=#e3e3e3>gray89<OPTION     value=#b5b5b5>gray71<OPTION value=#a3a3a3>gray64<OPTION     value=#999999>gray60<OPTION value=#7d7d7d>gray49<OPTION     value=#e0eeee>azure2<OPTION value=#080808>gray3<OPTION     value=#bbffff>paleturquoise1<OPTION value=#ab82ff>mediumpurple1<OPTION     value=#9370db>medium<OPTION value=#fffacd>lemonchiffon1<OPTION     value=#00bfff>deep sky blue<OPTION value=#cdb38b>navajowhite3<OPTION     value=#bf3eff>darkorchid1<OPTION value=#ff8c00>dark orange<OPTION     value=#eeb422>goldenrod2<OPTION value=#bdb76b>dark khaki<OPTION     value=#ee7621>chocolate2<OPTION value=#eec591>burlywood2<OPTION     value=#f0fff0>honeydew1<OPTION value=#006400>darkgreen<OPTION     value=#cdb5cd>thistle3<OPTION value=#eed2ee>thistle2<OPTION     value=#ffe1ff>thistle1<OPTION value=#00008b>darkblue<OPTION     value=#d8bfd8>thistle<OPTION value=#ee30a7>maroon2<OPTION     value=#ff34b3>maroon1<OPTION value=#878787>grey53<OPTION     value=#707070>grey44<OPTION value=#404040>grey25<OPTION     value=#bdbdbd>gray74<OPTION value=#737373>gray45<OPTION     value=#696969>gray41<OPTION value=#595959>gray35<OPTION     value=#454545>gray27<OPTION value=#3b3b3b>gray23<OPTION     value=#292929>gray16<OPTION value=#8b2323>brown4<OPTION     value=#f5deb3>wheat<OPTION value=#ff7f50>coral<OPTION     value=#8b5a2b>tan4<OPTION value=#fafad2>lightgoldenrodyellow<OPTION     value=#8470ff>light slate blue<OPTION value=#556b2f>dark olive     green<OPTION value=#2f4f4f>dark slate gray<OPTION     value=#cd6889>palevioletred3<OPTION value=#5d478b>mediumpurple4<OPTION     value=#8968cd>mediumpurple3<OPTION value=#8b4513>saddlebrown<OPTION     value=#b0e0e6>powder blue<OPTION value=#68228b>darkorchid4<OPTION     value=#9a32cd>darkorchid3<OPTION value=#ffdab9>peach puff<OPTION     value=#698b22>olivedrab4<OPTION value=#68838b>lightblue4<OPTION     value=#ffb6c1>lightpink<OPTION value=#d3d3d3>lightgray<OPTION     value=#e0eee0>honeydew2<OPTION value=#fff8dc>cornsilk1<OPTION     value=#fdf5e6>old lace<OPTION value=#ff8247>sienna1<OPTION     value=#8b7d6b>bisque4<OPTION value=#da70d6>orchid<OPTION     value=#cdc673>khaki3<OPTION value=#d6d6d6>grey84<OPTION     value=#d4d4d4>grey83<OPTION value=#d1d1d1>grey82<OPTION     value=#b8b8b8>grey72<OPTION value=#858585>grey52<OPTION     value=#6e6e6e>grey43<OPTION value=#424242>grey26<OPTION     value=#242424>grey14<OPTION value=#1a1a1a>grey10<OPTION     value=#bfbfbf>gray75<OPTION value=#878787>gray53<OPTION     value=#363636>gray21<OPTION value=#333333>gray20<OPTION     value=#cd3333>brown3<OPTION value=#141414>grey8<OPTION     value=#ee0000>red2<OPTION value=#000080>navy<OPTION     value=#bebebe>grey<OPTION value=#ffd700>gold<OPTION     value=#66cdaa>mediumaquamarine<OPTION     value=#eedd82>lightgoldenrod<OPTION value=#528b8b>darkslategray4<OPTION     value=#9bcd9b>darkseagreen3<OPTION value=#b4eeb4>darkseagreen2<OPTION     value=#8b8378>antiquewhite4<OPTION value=#faebd7>antique<OPTION     value=#008b45>springgreen4<OPTION value=#8b8b7a>lightyellow4<OPTION     value=#fffaf0>floral white<OPTION value=#7fffd4>aquamarine1<OPTION     value=#00c5cd>turquoise3<OPTION value=#5cacee>steelblue2<OPTION     value=#eeb4b4>rosybrown2<OPTION value=#ffb6c1>light pink<OPTION     value=#d3d3d3>light gray<OPTION value=#ee6363>indianred2<OPTION     value=#1e90ff>dodgerblue<OPTION value=#006400>dark green<OPTION     value=#54ff9f>seagreen1<OPTION value=#8b0a50>deeppink4<OPTION     value=#f0f8ff>aliceblue<OPTION value=#ff00ff>magenta1<OPTION     value=#ff69b4>hot pink<OPTION value=#ee7942>sienna2<OPTION     value=#ff83fa>orchid1<OPTION value=#ffffff>gray100<OPTION     value=#f7f7f7>grey97<OPTION value=#f0f0f0>grey94<OPTION     value=#dedede>grey87<OPTION value=#dbdbdb>grey86<OPTION     value=#828282>grey51<OPTION value=#6b6b6b>grey42<OPTION     value=#303030>grey19<OPTION value=#f0f0f0>gray94<OPTION     value=#d9d9d9>gray85<OPTION value=#9c9c9c>gray61<OPTION     value=#ee3b3b>brown2<OPTION value=#f0e68c>khaki<OPTION     value=#030303>grey1<OPTION value=#8b7500>gold4<OPTION     value=#7b68ee>medium slate blue<OPTION value=#3cb371>medium sea     green<OPTION value=#2f4f4f>dark slate gray<OPTION value=#afeeee>pale     turquoise<OPTION value=#afeeee>paleturquoise<OPTION     value=#7a378b>mediumorchid4<OPTION value=#eedfcc>antiquewhite2<OPTION     value=#eeeed1>lightyellow2<OPTION value=#90ee90>light green<OPTION     value=#9400d3>dark violet<OPTION value=#e9967a>dark salmon<OPTION     value=#7fff00>chartreuse1<OPTION value=#00f5ff>turquoise1<OPTION     value=#f4a460>sandybrown<OPTION value=#ff4500>orangered1<OPTION     value=#ffaeb9>lightpink1<OPTION value=#b2dfee>lightblue2<OPTION     value=#bfefff>lightblue1<OPTION value=#d3d3d3>light gray<OPTION     value=#2e8b57>seagreen4<OPTION value=#43cd80>seagreen3<OPTION     value=#add8e6>lightblue<OPTION value=#cd1076>deeppink3<OPTION     value=#a9a9a9>dark grey<OPTION value=#008b8b>dark cyan<OPTION     value=#deb887>burlywood<OPTION value=#fff5ee>seashell<OPTION     value=#ff6eb4>hotpink1<OPTION value=#696969>dim gray<OPTION     value=#008b8b>darkcyan<OPTION value=#8b8b00>yellow4<OPTION     value=#ffff00>yellow<OPTION value=#a020f0>purple<OPTION     value=#ffa500>orange<OPTION value=#8b8b83>ivory4<OPTION     value=#fcfcfc>grey99<OPTION value=#e3e3e3>grey89<OPTION     value=#a1a1a1>grey63<OPTION value=#949494>grey58<OPTION     value=#7d7d7d>grey49<OPTION value=#4f4f4f>grey31<OPTION     value=#3d3d3d>grey24<OPTION value=#333333>grey20<OPTION     value=#008b00>green4<OPTION value=#00ff00>green1<OPTION     value=#bababa>gray73<OPTION value=#ababab>gray67<OPTION     value=#cd5b45>coral3<OPTION value=#ee6a50>coral2<OPTION     value=#eeaeee>plum2<OPTION value=#8b636c>pink4<OPTION     value=#fffff0>ivory<OPTION value=#0a0a0a>gray4<OPTION     value=#050505>gray2<OPTION value=#eec900>gold2<OPTION     value=#66cdaa>medium auamarine<OPTION value=#778899>light slate     gray<OPTION value=#cdbe70>lightgoldenrod3<OPTION     value=#a2cd5a>darkolivegreen3<OPTION value=#ffb90f>darkgoldenrod1<OPTION     value=#b8860b>dark goldenrod<OPTION value=#ba55d3>medium orchid<OPTION     value=#fffacd>lemon chiffon<OPTION value=#8b795e>navajowhite4<OPTION     value=#00bfff>deepskyblue1<OPTION value=#ffffe0>lightyellow<OPTION     value=#fffaf0>floralwhite<OPTION value=#1e90ff>dodger blue<OPTION     value=#0000cd>mediumblue<OPTION value=#90ee90>lightgreen<OPTION     value=#8b4513>chocolate4<OPTION value=#cd661d>chocolate3<OPTION     value=#8b7355>burlywood4<OPTION value=#40e0d0>turquoise<OPTION     value=#4682b4>steelblue<OPTION value=#2e8b57>sea green<OPTION     value=#7cfc00>lawngreen<OPTION value=#838b83>honeydew4<OPTION     value=#a9a9a9>dark gray<OPTION value=#2e8b57>seagreen<OPTION     value=#8b4789>orchid4<OPTION value=#ffe7ba>wheat1<OPTION     value=#ee82ee>violet<OPTION value=#fffff0>ivory1<OPTION     value=#e0e0e0>grey88<OPTION value=#d9d9d9>grey85<OPTION     value=#919191>grey57<OPTION value=#8f8f8f>grey56<OPTION     value=#8c8c8c>grey55<OPTION value=#7a7a7a>grey48<OPTION     value=#787878>grey47<OPTION value=#757575>grey46<OPTION     value=#4d4d4d>grey30<OPTION value=#2b2b2b>grey17<OPTION     value=#787878>gray47<OPTION value=#4a4a4a>gray29<OPTION     value=#eea9b8>pink2<OPTION value=#0d0d0d>grey5<OPTION     value=#0a0a0a>grey4<OPTION value=#00ff00>green<OPTION     value=#000000>gray0<OPTION value=#a52a2a>brown<OPTION     value=#6e7b8b>lightsteelblue4<OPTION     value=#6e8b3d>darkolivegreen4<OPTION value=#8b475d>palevioletred4<OPTION     value=#87cefa>light sky blue<OPTION value=#79cdcd>darkslategray3<OPTION     value=#8deeee>darkslategray2<OPTION value=#97ffff>darkslategray1<OPTION     value=#ffebcd>blanchedalmond<OPTION value=#eee8aa>palegoldenrod<OPTION     value=#191970>midnight blue<OPTION value=#20b2aa>lightseagreen<OPTION     value=#cdc9a5>lemonchiffon3<OPTION value=#2f4f4f>darkslategray<OPTION     value=#9acd32>yellow green<OPTION value=#8fbc8f>darkseagreen<OPTION     value=#faebd7>antiquewhite<OPTION value=#ee7600>darkorange2<OPTION     value=#458b00>chartreuse4<OPTION value=#4682b4>steel blue<OPTION     value=#ffc1c1>rosybrown1<OPTION value=#9acd32>olivedrab3<OPTION     value=#eea2ad>lightpink2<OPTION value=#ff4500>orangered<OPTION     value=#8b7b8b>thistle4<OPTION value=#87ceeb>sky blue<OPTION     value=#fff8dc>cornsilk<OPTION value=#ee8262>salmon2<OPTION     value=#ee7ae9>orchid2<OPTION value=#eeeee0>ivory2<OPTION     value=#ededed>grey93<OPTION value=#ebebeb>grey92<OPTION     value=#e8e8e8>grey91<OPTION value=#5c5c5c>grey36<OPTION     value=#4a4a4a>grey29<OPTION value=#474747>grey28<OPTION     value=#292929>grey16<OPTION value=#c9c9c9>gray79<OPTION     value=#c7c7c7>gray78<OPTION value=#c4c4c4>gray77<OPTION     value=#7a7a7a>gray48<OPTION value=#2b2b2b>gray17<OPTION     value=#8b3e2f>coral4<OPTION value=#ff7256>coral1<OPTION     value=#ffbbff>plum1<OPTION value=#ffb5c5>pink1<OPTION     value=#171717>grey9<OPTION value=#050505>grey2<OPTION     value=#121212>gray7<OPTION value=#008b8b>cyan4<OPTION     value=#0000cd>blue3<OPTION value=#dda0dd>plum<OPTION     value=#6495ed>cornflowerblue<OPTION value=#a4d3ee>lightskyblue2<OPTION     value=#ffefdb>antiquewhite1<OPTION value=#eecfa1>navajowhite2<OPTION     value=#ffdead>navajowhite1<OPTION value=#cdcdb4>lightyellow3<OPTION     value=#8b008b>dark magenta<OPTION value=#ffdead>navajowhite<OPTION     value=#cd6600>darkorange3<OPTION value=#f5f5f5>whitesmoke<OPTION     value=#00e5ee>turquoise2<OPTION value=#63b8ff>steelblue1<OPTION     value=#8b5f65>lightpink4<OPTION value=#9ac0cd>lightblue3<OPTION     value=#7cfc00>lawn green<OPTION value=#ff7f24>chocolate1<OPTION     value=#f0f8ff>alice blue<OPTION value=#6b8e23>olivedrab<OPTION     value=#d3d3d3>lightgrey<OPTION value=#d2691e>chocolate<OPTION     value=#8b008b>magenta4<OPTION value=#cd00cd>magenta3<OPTION     value=#ffff00>yellow1<OPTION value=#7d26cd>purple3<OPTION     value=#912cee>purple2<OPTION value=#ee9a00>orange2<OPTION     value=#ffa500>orange1<OPTION value=#ff00ff>magenta<OPTION     value=#ffe4c4>bisque1<OPTION value=#eed8ae>wheat2<OPTION     value=#b03060>maroon<OPTION value=#8b864e>khaki4<OPTION     value=#f5f5f5>grey96<OPTION value=#f2f2f2>grey95<OPTION     value=#cccccc>grey80<OPTION value=#7f7f7f>grey50<OPTION     value=#696969>grey41<OPTION value=#262626>grey15<OPTION     value=#1c1c1c>grey11<OPTION value=#cccccc>gray80<OPTION     value=#949494>gray58<OPTION value=#666666>gray40<OPTION     value=#575757>gray34<OPTION value=#383838>gray22<OPTION     value=#ff4040>brown1<OPTION value=#cdc9c9>snow3<OPTION     value=#48d1cc>mediumturquoise<OPTION     value=#a2b5cd>lightsteelblue3<OPTION value=#ee799f>palevioletred2<OPTION     value=#ff82ab>palevioletred1<OPTION value=#aeeeee>paleturquoise2<OPTION     value=#8fbc8f>dark sea green<OPTION value=#db7093>palevioletred<OPTION     value=#e066ff>mediumorchid1<OPTION value=#ffdead>navajo white<OPTION     value=#9370db>mediumpurple<OPTION value=#ffffe0>lightyellow1<OPTION     value=#1c86ee>dodgerblue2<OPTION value=#1e90ff>dodgerblue1<OPTION     value=#8b008b>darkmagenta<OPTION value=#8a2be2>blue violet<OPTION     value=#66cdaa>aquamarine3<OPTION value=#c6e2ff>slategray1<OPTION     value=#708090>slate gray<OPTION value=#8b2500>orangered4<OPTION     value=#cd8c95>lightpink3<OPTION value=#add8e6>light blue<OPTION     value=#9932cc>darkorchid<OPTION value=#98f5ff>cadetblue1<OPTION     value=#cdaa7d>burlywood3<OPTION value=#fff5ee>seashell1<OPTION     value=#cdc8b1>cornsilk3<OPTION value=#8b3626>tomato4<OPTION     value=#ee5c42>tomato2<OPTION value=#cdba96>wheat3<OPTION     value=#3b3b3b>grey23<OPTION value=#00cdcd>cyan3<OPTION     value=#000000>black</OPTION></SELECT> <BR><INPUT name=code size=18> <INPUT onclick=code.value=this.form.list.options[this.form.list.selectedIndex].value type=button value="Find Code">    </FORM></TD></TR></TBODY></TABLE><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->