»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đổi màu nền bằng tính toán - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Đổi màu nền bằng tính toán
URL: http://www.javascriptbank.com/change-color-by-calculating.html

Đổi màu nền bằng tính toán © JavaScriptBank.comĐoạn mã này yêu cầu bạn nhập vào con con số bất kì để lấy màu nền cho trang web bằng cách thực hiện một trong bốn phép toán cơ bản.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Đổi màu nền bằng tính toán
URL: http://www.javascriptbank.com/change-color-by-calculating.htmlJavaScript
<script language="javascript">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/document.bgColor="violet"function add(){var a,b,sum;a=eval(document.form1.t1.value);b=eval(document.form1.t2.value);sum=a+b;document.form1.t3.value=sum;document.form1.t4.value="";document.form1.t5.value="";document.form1.t6.value="";document.bgColor="red"}function mult(){var k,h,mult;k=eval(document.form1.t1.value);h=eval(document.form1.t2.value);mult=k*h;document.form1.t4.value=mult;document.form1.t3.value="";document.form1.t5.value="";document.form1.t6.value="";document.bgColor="green"}function sub(){var k,h,sub;k=eval( document.form1.t1.value);h=eval(document.form1.t2.value);sub=k-h;document.form1.t5.value=sub;document.form1.t4.value="";document.form1.t3.value="";document.form1.t6.value="";document.bgColor="blue"}function div(){var k,h,div;document.bgcolor="#ffff00";k=eval( document.form1.t1.value);h=eval(document.form1.t2.value);div=k/h;document.form1.t6.value=div;document.form1.t5.value="";document.form1.t4.value="";document.form1.t3.value="";document.bgColor="yellow"}function c(){document.bgColor="violet"}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="form1" style="text-align: left;"><font color="#008000" size="5">Just enter two mumbers... and click the appropriate buttons for&nbsp; results</font><p>Enter the first number:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="t1" size="20"><br>Enter the second number: <input type="text" name="t2" size="20"><br><input type="button" name="b1" value="  ADD " onclick="add()"><input type="text" name="t3" size="20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="button" name="b2" value="MULTIPLY " onclick="mult()"><input type="text" name="t4" size="20"><br><input type="button" name="b3" value=" SUBTRACT " onclick="sub()"><input type="text" name="t5" size="20"><input type="button" name="b4" value=" DIVISION " onclick="div()"><input type="text" name="t6" size="20"><br><input type="reset" name="res" value="CLEAR" onClick="c()"></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->