»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thay đổi ảnh nền - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Thay đổi ảnh nền
URL: http://www.javascriptbank.com/background-image-swapper.html

Thay đổi ảnh nền © JavaScriptBank.comHiệu ứng có tác dụng làm cho ảnh nền của trang web thay đổi liên tục theo một khoảng thời gian xác định. Bạn có thể thay đổi các thông số về thời gian và ảnh hiển thị theo ý thích.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Thay đổi ảnh nền
URL: http://www.javascriptbank.com/background-image-swapper.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript>// Background Image Swapper/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/// Author: Peter Gehrig // Web Site: http://www.24fun.com // Put the background-images into the same folder as your webpage.// Add the filnames of your background-images to the Array bellow (just replace // our background-images with your background-images) var backgroundimage=new Array("../image/logojs.gif","../image/logocuoi.gif","../image/logojs.gif","../image/logocuoi.gif")// swapping speed (seconds)var swapspeed=2// do not edit the code belowvar timervar imgpreload=new Array()if (document.all) {  for (i=0;i<=backgroundimage.length-1;i++) {  imgpreload[i]=new Image()  imgpreload[i].src=backgroundimage[i]  }}var i_backgroundimage=0swapspeed=swapspeed*1000function swapimages() {if (document.all) {    window.status=i_backgroundimagedocument.body.background=backgroundimage[i_backgroundimage]    i_backgroundimage++    if (i_backgroundimage>=backgroundimage.length) {i_backgroundimage=0}timer=setTimeout("swapimages()",swapspeed)}}window.onload=swapimages</SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->