»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình lấy nội dung trang - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ajax » Trình lấy nội dung trang
URL: http://www.javascriptbank.com/ajax-net-page-fetcher.html

Trình lấy nội dung trang © JavaScriptBank.comHiệu ứng AJAX này sẽ giúp bạn lấy nội dung từ một trang khác (cả hai trang phải cùng một website - khắc phục lí do bảo mật do AJAX tạo nên) và hiển thị lên trang web sử dụng. Bạn cũng có thể dùng đoạn mã này để lấy về nội dung của các tập tin ngoài như .js và .css.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ajax » Trình lấy nội dung trang
URL: http://www.javascriptbank.com/ajax-net-page-fetcher.htmlJavaScript
<script type="text/javascript" name="ajaxpagefetcher.js">/************************************************ Ajax Page Fetcher- by JavaScript Kit (www.javascriptkit.com)***********************************************/var ajaxpagefetcher={loadingmessage: "Loading Page, please wait...",exfilesadded: "",connect:function(containerid, pageurl, bustcache, jsfiles, cssfiles){var page_request = falsevar bustcacheparameter=""if (window.XMLHttpRequest) // if Mozilla, IE7, Safari etcpage_request = new XMLHttpRequest()else if (window.ActiveXObject){ // if IE6 or belowtry {page_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")} catch (e){try{page_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch (e){}}}elsereturn falsevar ajaxfriendlyurl=pageurl.replace(/^http://[^/]+//i, "http://"+window.location.hostname+"/") page_request.onreadystatechange=function(){ajaxpagefetcher.loadpage(page_request, containerid, pageurl, jsfiles, cssfiles)}if (bustcache) //if bust caching of external pagebustcacheparameter=(ajaxfriendlyurl.indexOf("?")!=-1)? "&"+new Date().getTime() : "?"+new Date().getTime()document.getElementById(containerid).innerHTML=ajaxpagefetcher.loadingmessage //Display "fetching page message"page_request.open('GET', ajaxfriendlyurl+bustcacheparameter, true)page_request.send(null)},loadpage:function(page_request, containerid, pageurl, jsfiles, cssfiles){if (page_request.readyState == 4 && (page_request.status==200 || window.location.href.indexOf("http")==-1)){document.getElementById(containerid).innerHTML=page_request.responseTextfor (var i=0; i<jsfiles.length; i++)this.loadjscssfile(jsfiles[i], "js")for (var i=0; i<cssfiles.length; i++)this.loadjscssfile(cssfiles[i], "css")this.pageloadaction(pageurl) //invoke custom "onpageload" event}},createjscssfile:function(filename, filetype){if (filetype=="js"){ //if filename is a external JavaScript filevar fileref=document.createElement('script')fileref.setAttribute("type","text/javascript")fileref.setAttribute("src", filename)}else if (filetype=="css"){ //if filename is an external CSS filevar fileref=document.createElement("link")fileref.setAttribute("rel", "stylesheet")fileref.setAttribute("type", "text/css")fileref.setAttribute("href", filename)}return fileref},loadjscssfile:function(filename, filetype){ //load or replace (if already exists) external .js and .css filesif (this.exfilesadded.indexOf("["+filename+"]")==-1){ //if desired file to load hasnt already been loadedvar newelement=this.createjscssfile(filename, filetype)document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(newelement)this.exfilesadded+="["+filename+"]" //remember this file as being added}else{ //if file has been loaded already (replace/ refresh it) var targetelement=(filetype=="js")? "script" : (filetype=="css")? "link" : "none" //determine element type to create nodelist using var targetattr=(filetype=="js")? "src" : (filetype=="css")? "href" : "none" //determine corresponding attribute to test for var allsuspects=document.getElementsByTagName(targetelement) for (var i=allsuspects.length; i>=0; i--){ //search backwards within nodelist for matching elements to remove  if (allsuspects[i] && allsuspects[i].getAttribute(targetattr)!=null && allsuspects[i].getAttribute(targetattr).indexOf(filename)!=-1){   var newelement=this.createjscssfile(filename, filetype)   allsuspects[i].parentNode.replaceChild(newelement, allsuspects[i])  }} }},pageloadaction:function(pageurl){this.onpageload(pageurl) //call customize onpageload() function when an ajax page is fetched/ loaded},onpageload:function(pageurl){ //do nothing by default},load:function(containerid, pageurl, bustcache, jsfiles, cssfiles){var jsfiles=(typeof jsfiles=="undefined" || jsfiles=="")? [] : jsfilesvar cssfiles=(typeof cssfiles=="undefined" || cssfiles=="")? [] : cssfilesthis.connect(containerid, pageurl, bustcache, jsfiles, cssfiles)}} //End object//Sample usage://1) ajaxpagefetcher.load("mydiv", "content.htm", true)//2) ajaxpagefetcher.load("mydiv2", "content.htm", true, ["external.js"])//3) ajaxpagefetcher.load("mydiv2", "content.htm", true, ["external.js"], ["external.css"])//4) ajaxpagefetcher.load("mydiv2", "content.htm", true, ["external.js", "external2.js"])//5) ajaxpagefetcher.load("mydiv2", "content.htm", true, "", ["external.css", "external2.css"])</script><script type="text/javascript">// Fetch and display "content.htm" inside a DIV automatically as the page loads:ajaxpagefetcher.load("joe", "content.htm", true)</script>


HTML
<div id="bob"></div><script type="text/javascript"><!-- Fetch and display "sub/content2.htm" inside a DIV when a link is clicked on. Also load one .css file--><a href="javascript:ajaxpagefetcher.load('bob', 'sub/content2.htm', false, '', ['page.css'])">Load Content 2</a></script>