»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Liên kết bằng AJAX - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ajax » Liên kết bằng AJAX
URL: http://www.javascriptbank.com/ajax-navigation-menu.html

Liên kết bằng AJAX © JavaScriptBank.comBạn có thể dùng AJAX thay cho frame để tạo các trang nội dung cho website của mình. Khi người dùng nhấn vào liên kết, thì nội dung các trang tương ứng sẽ được nạp mà không phải tải lại cả trang web, đồng thời nếu liên kết bị hỏng thì các thông báo lỗi thân thiện hơn sẽ được hiển thị.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ajax » Liên kết bằng AJAX
URL: http://www.javascriptbank.com/ajax-navigation-menu.htmlJavaScript
<script language="javascript">// Created by: Michael :: http://www.posters-bestellen.nlvar please_wait = null;function open_url(url, target) { if ( ! document.getElementById) {  return false; } if (please_wait != null) {  document.getElementById(target).innerHTML = please_wait; } if (window.ActiveXObject) {  link = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } else if (window.XMLHttpRequest) {  link = new XMLHttpRequest(); } if (link == undefined) {  return false; } link.onreadystatechange = function() { response(url, target); } link.open("GET", url, true); link.send(null);}function response(url, target) { if (link.readyState == 4) { document.getElementById(target).innerHTML = (link.status == 200) ? link.responseText : "Ooops!! A broken link! Please contact the webmaster of this website ASAP and give him the fallowing errorcode: " + link.status;}}function set_loading_message(msg) { please_wait = msg;}</script>


HTML
<script type="text/javascript"><!--/* This script and many more are available free online atCreated by: Michael :: http://www.posters-bestellen.nl */  set_loading_message("Please wait while the page is opening....");//--></script><table><tr><td valign=top width=150><H5>My Navagation links</H5><a href="javascript:void(0)" onclick="open_url('page-1.html','my_site_content');">Go to page 1</a><br><a href="javascript:void(0)" onclick="open_url('page-2.html','my_site_content');">Go to page 2</a><br><a href="javascript:void(0)" onclick="open_url('page-3.html','my_site_content');">Go to page 3</a><br><a href="javascript:void(0)" onclick="open_url('page-4.html','my_site_content');">Go to page 4</a><br><a href="javascript:void(0)" onclick="open_url('xxxx.html','my_site_content');">Broken Link</a><br></td><td valign=top><div id="my_site_content"></div></td></tr></table>